Delphi » FAQ

Jak zrobić w swoim programie okna właściwości i zdarzeń

jas_dream

Listę zdarzeń i właściwości stworzysz za pomocą niżej wymienionej procedury. Korzysta ona z biblioteki TypInfo.

uses TypInfo

{...}

procedure ObjectInspector(
 Obj  : TObject;
 Items : TStrings;
 Items2 : TStrings);
var
 n    : integer;
 PropList : TPropList;
 tekst : tedit;
 begin
 tekst := Tedit.Create(tekst);
 n := 0;
 GetPropList(
  Obj.ClassInfo,
  tkProperties + [ tkMethod ],
  @PropList );
 while( (Nil <> PropList[ n ]) and
     (n < High(PropList)) ) do
 begin
 tekst := Tedit.Create(tekst);
 tekst.Text := '';
 tekst.Text := PropList[ n ].Name;
 if (tekst.Text[1] + tekst.Text[2]) = 'On' then
  Items2.Add(
   PropList[ n ].Name + ': ' +
   PropList[ n ].PropType^.Name )
 else
  Items.Add(
   PropList[ n ].Name + ': ' +
   PropList[ n ].PropType^.Name );
  Inc( n );
 end;
end;

Zastosowanie:

ObjectInspector(ListBox1, ListBox1.Items, ListBox2.Items);

// ObjectInspector(1,2,3);
// 1 - objekt np. ListBox1 w którym mają być wyświetlane właściwości
// 2 - miejsce gdzie mają być wypisane właściwości
// 3 - miejsce gdzie mają być wypisane zdarzenia

Ciekawe demo jest zawarte wraz z apliacja Delphi w folderze:
%delphi%\Demos\AppEvents - za pomocą komponentu ApplicationEvents przedstawia aktualnie wykonywane zdarzenia.

Zobacz też:

FAQ

0 komentarzy