Delphi » FAQ

Jak wyświetlić okno właściwości pliku

Dryobates

Funkcja wyświetla okno właściwości podanego pliku/katalogu/dysku.


uses
 ShellAPI;

function ShowProperties(FileName: string): Boolean;
var
 ShellInfo: TShellExecuteInfo;
begin
 with ShellInfo do
 begin
  cbSize := SizeOf(ShellInfo);
  fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS or SEE_MASK_INVOKEIDLIST or SEE_MASK_FLAG_NO_UI;
  Wnd := Handle;
  lpVerb := 'Properties';
  lpFile := PChar(FileName);
  lpParameters := nil;
  lpDirectory := nil;
  nShow := SW_SHOW;
  hInstApp := 0;
  lpIDList := nil;
 end;
 Result :=ShellExecuteEx(@ShellInfo);
end;

Np:

 ShowProperties('c:\\windows\\explorer'); //Wyświetla właściwości pliku explorer
 ShowProperties('c:\\windows'); //Wyświetla właściwości katalogu windows
 ShowProperties('c:\');
lub
 ShowProperties('c:');
 //Wyświetla właściwości dysku c

Podziękowania dla Delight (win32asmcommunity)

FAQ

0 komentarzy