Delphi FAQ

Jak wyświetlić okno właściwości pliku

Dryobates

Funkcja wyświetla okno właściwości podanego pliku/katalogu/dysku.

 
uses
  ShellAPI;
 
function ShowProperties(FileName: string): Boolean;
var
  ShellInfo: TShellExecuteInfo;
begin
  with ShellInfo do
  begin
    cbSize := SizeOf(ShellInfo);
    fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS or SEE_MASK_INVOKEIDLIST or SEE_MASK_FLAG_NO_UI;
    Wnd := Handle;
    lpVerb := 'Properties';
    lpFile := PChar(FileName);
    lpParameters := nil;
    lpDirectory := nil;
    nShow := SW_SHOW;
    hInstApp := 0;
    lpIDList := nil;
  end;
 Result :=ShellExecuteEx(@ShellInfo);
end;

Np:

  ShowProperties('c:\\windows\\explorer'); //Wyświetla właściwości pliku explorer
  ShowProperties('c:\\windows'); //Wyświetla właściwości katalogu windows
  ShowProperties('c:\');
lub
  ShowProperties('c:');
 //Wyświetla właściwości dysku c

Podziękowania dla Delight (win32asmcommunity)

FAQ

0 komentarzy