Delphi FAQ

Jak poruszać komponentem za pomocą myszy

ŁF

wsadź na formatkę form1 obrazek image1 (albo inny komponent). w sekcji implementation dodaj odpowiednie zmienne i oprogramuj trzy zdarzenia tak jak w kodzie podanym poniżej:

var
  drag  : boolean = false;
  dx,dy : word;
 
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  drag := true;
  dx := x;
  dy := y;
end;
 
procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  drag := false;
end;
 
procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
var
  p : tpoint;
begin
  if drag then
  begin
    image1.Left := image1.Left+x-dx;
    image1.top := image1.top+y-dy;
  end;
end;
FAQ

0 komentarzy