Delphi » FAQ

Jak poruszać komponentem za pomocą myszy

ŁF

wsadź na formatkę form1 obrazek image1 (albo inny komponent). w sekcji implementation dodaj odpowiednie zmienne i oprogramuj trzy zdarzenia tak jak w kodzie podanym poniżej:

var
 drag : boolean = false;
 dx,dy : word;

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 drag := true;
 dx := x;
 dy := y;
end;

procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 drag := false;
end;

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
var
 p : tpoint;
begin
 if drag then
 begin
  image1.Left := image1.Left+x-dx;
  image1.top := image1.top+y-dy;
 end;
end;
FAQ

0 komentarzy