Delphi » FAQ

Jak odczytać rozdzielczość ekrnau

Adam Boduch

Oto kod, który możemy wstawić np. w zdarzenie OnClick Buttona (zakładka Standard):

var
  Rozd : packed record
    X, Y : Integer;
  end;
begin
  Rozd.X := GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN); // pobranie rozdzielczosci
  Rozd.Y := GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
  ShowMessage(
  Format('Rozdzialość ekranu: ' + #13+ '%d x %d', [Rozd.X, Rozd.Y]));
FAQ

1 komentarz

Szybciej:

Format('%d x %d',[screen.width,screen.height])