Delphi » FAQ

ImageList niepoprawnie wyświetla ikonki XP. Co robić

chmolu

Standardowy ImageList nie radzi sobie z 32 bitowymi ikonkami.
Jest sposób, aby to naprawić. Niestety... zadziała tylko na WinXP.
Dodatkowo ImageList nie moze zawierać ikon. Musisz dodać je po wykonaniu
poniższej procedury (np. z zasobów, z dysku).

Program musi zawierać manifest XP.
Do listy uses dodaj CommCtrl.

procedure ImageListTo32Bit(const ImageList: TImageList);
begin
 if Assigned(ImageList) then
 begin
  // czyscimy ikonki:
  ImageList.Clear;           
  ImageList.Handle := ImageList_Create(16, 16, ILC_COLOR32 or ILC_MASK, 0, 0);
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ImageListTo32bit(ImageList1);
 // tu do listy musisz dodac ikonki
 ImageList1.AddIcon(Image1.Picture.Icon);
end;
FAQ

2 komentarzy

do listy uses dodaj CommCtrl

CHYBA ComCtrl???

Nie... CommCtrl :-P