EndOfTheMonth

DJW
EndOfTheMonth
Moduł: DateUtils
```delphi function EndOfTheMonth(const AValue: TDateTime): TDateTime; ```

Funkcja zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę miesiąca. Funkcja zwraca ostatni moment danego miesiąca, określonego w parametrze AValue:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Date: TDateTime;
begin


  Date := Now;
  Date:= EndOfTheMonth(Date);


  //Format daty z milisekundami
  LongTimeFormat := 'hh:mm:ss.zzz';
  WriteLn(DateTimeToStr(Date));
  Readln;

end.

W tym przypadku funkcja pokaże nam ostatnią milisekundę ostatniego dnia aktualnego miesiąca.

0 komentarzy