DateTimeToUnix

PcSA
DateTimeToUnix
Moduł: DateUtils
```delphi function DateTimeToUnix(const AValue: TDateTime): Int64; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] `DateTimeToUnix` służy do zamiany czasu w [[Delphi/TDateTime]] na format unix'owy. Aby jej użyć, w sekcji [[Delphi/uses]] koniecznie trzeba dodać DateUtils

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
   Writeln(IntToStr(DateTimeToUnix(Now)));
end.

Po wykonaniu powyższego kodu program wyświetli liczbę całkowitą, która będzie odpowiadać czasowi, w którym została wywołana funkcja.

Zobacz też:

0 komentarzy