YearOf

Adam Boduch
YearOf
Moduł: DateUtils
```delphi function YearOf(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca rok zapisany w dacie reprezentowanej przez typ [[Delphi/TDateTime]]. Funkcja zwraca wartość z przedziału od 1 do 9999. Oto przykład:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Rok: ', YearOf(Date));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy