SecondSpan

Coldpeer
SecondSpan
Moduł: DateUtils
```delphi function SecondSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca różnicę (w sekundach) dwóch wartości typu [[Delphi/TDateTime]]: ANow oraz AThen. W odróżnieniu od funkcji [[Delphi/SecondsBetween]], zwracana jest wartość typu [[Delphi/Double]] która nie jest zaokrąglana:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Foo : Double;
  Bar : Integer;
begin
  Foo := SecondSpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Bar := SecondsBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Writeln('Różnica w sekundach: ' + FloatToStr(Foo));
  Writeln('Różnica w sekundach: ' + IntToStr(Bar));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy