SameTime

Adam Boduch
SameTime
Moduł: DateUtils
function SameTime(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja porównuje dwie wartości czasu przekazane w parametrach A oraz B. Zwraca wartość True jeżeli są one równe (False w przeciwnym wypadku).

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A, B : TDateTime;
  Result : Boolean;
begin
  A := Now;
  B := A;
 
  Result := SameTime(A, B);
 
  if Result then
    Writeln('Tak, wartości TDateTime są równe')
  else Writeln('Niestety, wartości TDateTime są różne');
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy