MSecsPerSec

Adam Boduch
MSecsPerSec
Moduł: SysUtils
```delphi const MSecsPerSec = 1000; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] przechowuje wartość określającą ilość milisekund mieszczących się w jednej sekundzie (1 sek = 1000 milisekund).

Stała, podobnie jak pozostałe związane z datą i czasem zadeklarowane są w module SysUtils:

program DateTimeConst;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  Writeln('Godzin na dzień: ', HoursPerDay);
  Writeln('Minut na godzinę: ', MinsPerHour);
  Writeln('Sekund na minutę: ', SecsPerMin);
  Writeln('Milisekund na sekundę: ', MSecsPerSec );
  Writeln('Minut na dzień: ', MinsPerDay);
  Writeln('Sekund na dzień: ', SecsPerDay);
  Writeln('Milisekund na dzień: ', MSecsPerDay);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy