HoursPerDay

Adam Boduch
HoursPerDay
Moduł: SysUtils
```delphi const HoursPerDay = 24; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] przechowuje wartość określającą ilość godzin w ciągu doby.

Stała, podobnie jak pozostałe związane z datą i czasem zadeklarowane są w module SysUtils:

program DateTimeConst;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  Writeln('Godzin na dzień: ', HoursPerDay);
  Writeln('Minut na godzinę: ', MinsPerHour);
  Writeln('Sekund na minutę: ', SecsPerMin);
  Writeln('Milisekund na sekundę: ', MSecsPerSec );
  Writeln('Minut na dzień: ', MinsPerDay);
  Writeln('Sekund na dzień: ', SecsPerDay);
  Writeln('Milisekund na dzień: ', MSecsPerDay);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy