HoursBetween

Adam Boduch
HoursBetween
Moduł: DateUtils
```delphi function HoursBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Int64; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca różnicę godzin pomiędzy dwoma datami typu [[Delphi/TDateTime]], przekazanymi w parametrach ANow oraz AThen. Oto przykład wykorzystania:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A, B : TDateTime;
  Result : Int64;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDate(2006, 06, 10);
  Result := HoursBetween(A, B);

  Writeln('Różnica godzin: ' + IntToStr(Result));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy