EndOfAYear

Adam Boduch
EndOfAYear
Moduł: DateUtils
function EndOfAYear(const AYear): TDateTime;

Funkcja zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę w roku. Innymi słowy funkcja zwraca ostatni moment danego roku, określonego w parametrze AYear:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A : TDateTime;
begin
  A := EndOfAYear(2006);
  Writeln(DateTimeToStr(A));
 
  Readln;
end.

Taki program wyświetli na ekranie konsoli: 2006-12-31 23:59:59. Oczywiście możliwe jest wyświetlenie dokładniejszej wartości (co do milisekundy).

Zobacz też:

0 komentarzy