EndOfAMonth

Adam Boduch
EndOfAMonth
Moduł: DateUtils
function EndOfAMonth(const AYear, AMonth: Word): TDateTime;

Funkcja zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę w miesiącu. Innymi słowy funkcja zwraca ostatni moment danego miesiąca, określonego w parametrze AMonth:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A : TDateTime;
begin
  A := EndOfAMonth(2006, 6);
  Writeln(DateTimeToStr(A));
 
  Readln;
end.

W pierwszym parametrze metody musisz określić rok.

Taki program wyświetli na ekranie konsoli: 2006-06-30 23:59:59. Oczywiście możliwe jest wyświetlenie dokładniejszej wartości (co do milisekundy).

Zobacz też:

0 komentarzy