EndOfADay

Adam Boduch
EndOfADay
Moduł: DateUtils
function EndOfADay(const AYear, ADayOfYear: Word): TDateTime; overload;
function EndOfADay(const AYear, AMonth, ADay: Word): TDateTime; overload;

Funkcja zwraca ostatnie możliwy moment dnia (czas) na podstawie parametrów przekazanych w funkcji. AYear określa rok; AMonth - miesiąc, natomiast ADay - dzień. Możliwe jest użycie przeciążonej funkcji, w której należy podać parametr ADayOfYear, który określa dzień w roku.

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A : TDateTime;
begin
  A := EndOfADay(2006, 06, 20);
  Writeln(DateTimeToStr(A));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy