DaysInYear

Adam Boduch
DaysInYear
Moduł: DateUtils
```delphi function DaysInYear(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca ilość dni w roku na podstawie parametru AValue określającego datę.

Czasami korzystniejsze jest zastosowanie funkcji DaysInAYear (której parametrem jest rok) jak np. w poniższym przykładzie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  i : Integer;
  Year : Word;

begin
  Year := YearOf(Now);

  for I := 1000 to Year do
    Writeln('W roku ', i, ' ilość dni to', DaysInYear(EncodeDate(i, 1, 1)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy