DaysInAYear

Adam Boduch
DaysInAYear
Moduł: DateUtils
```delphi function DaysInAYear(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] na podstawie daty określonej w parametrze AValue zwraca ilość dni w roku. Oto przykład prostego zastosowania tej funkcji:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  i : Integer;
  Year : Word;

begin
  Year := YearOf(Now);

  for I := 1000 to Year do
    Writeln('W roku ', I, ' było ', DaysInAYear(i), ' dni');

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy