Continue

Adam Boduch
Continue
Moduł: System
procedure Continue;

Polecenie (procedura) Continuemoże być używane tylko wraz z pętlami. Powoduje ono przejście do następnego wywołania pętli bez wykonywania dalszych instrukcji.

Oczywiście najlepiej istotę działania procedury (polecenia Continuepoznamy na przykładzie. Załóżmy, że mamy pętlę For, która zostanie wykonana 10 razy. Za każdym razem program losuje liczbę z przedziału od 1 do 3 i na podstawie tej wylosowanej liczby wyświetla jakiś tekst. Dzięki poleceniu Continue można sprawić, aby w przypadku, gdy wylosowaną liczbą będzie 1, ominąć wyświetlenie tekstu i przejść do następnej iteracji.

program LoopContinue;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 I, Number : Integer; // deklaracja zmiennej

begin
 Randomize;

 for I := 1 to 10 do
 begin

  Number := Random(3)+1;
  if Number = 1 then Continue;

  case Number of
   1: Writeln('Uuu, wylosowałeś 1');
   2: Writeln('No, dwa... jeszcze może być');
   3: Writeln('Dobrze');
  end;
 end;

 Readln;
end.

Interesujący nas warunek znajduje się w następującym miejscu:

if Number = 1 then Continue;

. Kompilator odczytuje to tak: jeżeli zmienna Number zawiera wartość 1, pomiń wykonywanie dalszych instrukcji i przejdź od razu do kolejnej iteracji.

Zobacz też:

0 komentarzy