CompareDateTime

Adam Boduch
CompareDateTime
Moduł: DateUtils
function CompareDateTime(const A, B: TDateTime): TValueRelationship;

Funkcja porównuje dwie wartości typu TDateTime przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu TValueRelationship, który odzwierciedla relacje pomiędzy parametrami. I tak może zwrócić wartości:

  • EqualsValue - jeżeli dwie daty są sobie równe;
  • LessThanValue - jeżeli data A jest wcześniejsza od B;
  • GreaterThanValue - jeżeli data A jest późniejsza od B.

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, Types, DateUtils;
 
var
  A, B : TDateTime;
  Result : TValueRelationship;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDateTime(2005, 06, 20, 19, 50, 0, 0);
 
  Result := CompareDateTime(A, B);
 
  case Result of
    EqualsValue: Writeln('Wartości są jednakowe');
    LessThanValue: Writeln('Pierwsza wartość jest mniejsza');
    GreaterThanValue: Writeln('Pierwsza wartość jest większa');
  end;
 
  Readln;
end.
Typ TValueRelationship jest zadeklarowany w module Types, więc nie zapomnij dodać go do listy Uses.

Zobacz też:

0 komentarzy