Tablice asocjacyjne w Delphi

bidok

Wstęp

"Tablica asocjacyjna (mapa, słownik) (ang. associative array, map, dictionary) to pojemnik zawierający wartości indeksowane przez klucze. [...] Wiele złożonych danych jest naturalnie reprezentowanych przez tego typu tablice - np. drzewa plików, nagłówki poczty, a nawet wszystkie atrybuty obiektu czy przestrzeń nazw zmiennych."[#]_

Jak wszyscy wiemy Delphi nie oferuje w standardzie takiego typu tablicy, który co niektórym jest dobrze znany na przykład z php. Zastosowanie tablicy asocjacyjnej w bardzo wielu sytuacjach ułatwia prace programiście i właśnie dlatego napisałem odpowienią klasę którą chciałbym się podzielić.

Zastosowanie

<font color="red">Nowe!</span> Ustawienia:
Od wersji 1.1 jest zaimplementowany przełącznik łatwo pozwalający zmienić niektóre zasady działania klasy. Teraz zamiast wskaźników można stosować wygodniejsze varianty. To w jaki sposób chce się korzystać zależy tylko od własnych upodobań. Aby "Przełączyć" wystarczy odkomentować jedna linie w AssocArray.pas tak jak niżej:

{ varianty wyłączone, pointery włączone }
// {$DEFINE USE_VARIANTS}
{ varianty włączone, pointery wyłączone }
{$DEFINE USE_VARIANTS}

Tworzenie i usuwanie:
Listę tworzy się jak każdą inna klasę i tak samo się usuwa (należy jednak pamiętać by nie zostawiać po sobie w pamięci tego co utworzliśmy za pomocą New lub GetMem).

var
 Lista: TAssocArray;
begin 
 Lista := TAssocArray.Create;
 // [...]
 Lista.Destroy;
end;

Zapis danych:
Zapis (lub modyfikowanie) listy odbywa się w taki sposób:

Lista[Klucz] := Wskaznik;
// lub (w zależności czy mamy ustawione USE_VARIANTS )
Lista[Klucz] := Zmienna;

Nie musimy się martwić czy dany klucz istnieje czy też nie, tak samo nie musimy martwić się czy nasza lista będzie miałą wystarczającą wielkość. W razie potrzeby lista sama zarezerwuje odpowiednią ilość pamięci.

Odczyt danych:
Analogicznie do zapisu

Wskaznik := Lista[Klucz];
// lub (w zależności czy mamy ustawione USE_VARIANTS )
Zmienna := Lista[Klucz];

W tym miejscu należy jednak pamiętać, że Lista[Klucz] może zwrócić wartość Nil gdy nie istnieje żadna wartość pod danym kluczem.

Usuwanie elementu listy:
Aby usunąć element listy gdy nie jest nam już potrzebny wykonujemy prostą operację przypisania wartości Nil lub Null dla danego klucza:

Lista[Klucz] := nil;
// lub (w zależności czy mamy ustawione USE_VARIANTS )
Lista[Klucz] := Null;
// Null można stosować również gdy use_variants jest wyłączone (const null = nil;) jednak gdy jest włączone null jest funkcją która zwraca Variant będący nil.. pokręcone ale musi tak być

Spowoduje to usunięcie i zwolnienie pamięci zajmowanej przez element. Lista będzie mniejsza, bardziej czysta i szybsza.

Gdy chcemy usunąć wszystkie elementy wystarczy użyć procedury

Lista.Clear;

Pętla
By odczytać wszystkie wartości listy najwygodniej użyć pętli While i funkcji Lista.GetNextItem, tak jak w kodzie niżej:

var
 Temp: PAssocItem;
begin
 Temp := nil;
 while Lista.GetNextItem(Temp) do
 begin
  // dane które przypisaliśmy do Lista[Klucz] znajdują się w Temp^.Value
  // w Temp^.Name jest Klucz pod którym dane występują na liście
  // Temp^.Next jest wskaźnikiem do następnego elementu listy
  // dla zapewnienia stabilności lepiej tego ostatniego nie modyfikowac ^_^
 end;
end;

Możliwe klucze:
Kluczem dla listy mogą być liczby całkowite, liczby rzeczywiste oraz tekst na przykład kod:

// Gdy USE_VARIANTS jest wyłączony
const
 s1 = 'string numer 1';
 s2 = 'string numer 2';
 s3 = 123456789;
begin
 Lista['Kowalski'] := @s1;
 Lista[123456] := @s2;
 Lista[3.14] := @s3;
end;
// Gdy USE_VARIANTS jest włączony
begin
 Lista['Nazwisko'] := 'Jan Marian';
 Lista[123] := 'Przykładowy tekst';
 Lista[3.14] := Integer(@s2);
end;

jest jak najbardziej poprawny.

Przykładowy kod

Zdaję sobie sprawę, że czasami o wiele lepiej człowiek uczy się z przykładu, więc takowy zamieszczam.

type
 PDane = ^TDane;
 TDane = record
  Imie: string;
  Nazwisko: string;
  NrButa: integer;
 end;

var
 Lista: TAssocArray; // nie zapomnieć utworzyć!

// zwróci false jesli user juz istnieje
function AddUser(UID, Imie, Nazwisko: string; NrButa: Integer): Boolean;
var
 Nowy: PDane;
begin
 Result := False;
 if Lista[UID] <> nil then Exit;

 New(Nowy);

 Nowy^.Imie := Imie;
 Nowy^.Nazwisko := Nazwisko;
 Nowy^.NrButa := NrButa;

 Lista[UID] := Nowy;

 Result := True;
end;

// zmienia dane usera.. jesli nie istnieje to go dodaje i zwraca false
function ModifyUser(UID, Imie, Nazwisko: string; NrButa: Integer): Boolean;
var
 Temp: PDane;
begin
 Temp := PDane(Lista[UID]);
 if Temp = nil then
 begin
  AddUser(UID, Imie, Nazwisko, NrButa);
  Result := False;
 end;

 Temp^.Imie := Imie;
 Temp^.Nazwisko := Nazwisko;
 Temp^.NrButa := NrButa;
 Result := True;
end;

// zmienia tylko nr buta, pod warunkiem ze user istnieje
procedure ZmienNrButa(UID: string; NrButa: Integer);
begin
 if Lista[UID] <> nil then
   PDane(Lista[UID])^.NrButa := NrButa;
end;

// usuwa usera
function DeleteUser(UID: string): Boolean;
var
 Temp: PDane;
begin
 Temp := Lista[UID];
 if Temp <> nil then
 begin
  Dispose(Temp);
  Lista[UID] := nil;
  Result := True;
 end else
  Result := False;
end;

procedure ListUsers(var L: TStrings);
var
 Temp: PAssocItem;
 Dane: PDane;
begin
 L.Clear;

 Temp := nil;
 while Lista.GetNextItem(Temp) do
 begin
  Dane := PDane(Temp^.Value);
  L.Add(Format('[%s] Imie: %s, Nazwisko: %s, Numer buta: %d', [Temp^.Name, Dane^.Imie, Dane^.Nazwisko, Dane^.NrButa]));
 end;
end;

Załącznik

AssocArray.zip
AssocArray1.1.zip


.. [#] Źródło: <wiki href="Tablica_asocjacyjna">Wikipedia</wiki>

4 komentarzy

Dzięki wielkie, naprawdę mi się przydało :)

Jak tylko dojde do tego jak podmienic załącznik to umieszcze nowsza wersje..
edit: zrobione

nie zawsze jest to wygodne w używaniu - te pointery, no ale ogólnie to mechanizm chyba nawet sprawny (GetItem itp)

Mim zdaniem to bardziej art niż gotowiec :/ Ale nie będę przenosił, bo jeszcze jakiś mod mnie okrzyczy albo coś :) :)