Rave Reports - raportowanie dynamiczne inaczej

Juhas

Cześć. Używając RaveReports dostrzegłem, że tworzenie raportów za pomocą ich edytora jest bardzo mozolne i denerwujące. Czasami nawet nie działa. Zwłaszcza jest to denerwujące, jak trzeba stworzyć wiele raportów do aplikacji. Pomyślałem o tym, żeby tworzyć je dynamicznie. Okazało się, że można i faktycznie tworzenie dynamiczne jest dużo prostsze i szybsze. Opiera się właściwie na napisaniu zapytania i wywołaniu jednej funkcji.
Jednakże mój kod wymaga kilku rzeczy:


Wymagania
:

#Forma bazowa o nazwie np: TBaseRaportForm. Na formie następujące komponenty:
BaseRVSystem: TRvSystem
BaseRVProject: TRVProject
BaseRVDataset: TRVDatasetConnection
BaseQuery: TIBQuery(lub inny tego typu komponent, np. TADOQuery)
BaseTrans: TIBTransaction(jeśli używamy TIBQuery)
wszystkie te komponenty powinniśmy znaleźć w standardzie Delphi z zainstalowanym RaveReports
#Na formie 3 przyciski: "Podgląd raportu", "Drukuj raport" i "Zamknij"
#Pusty plik raportu, tzn. muszą na nim być:
Region1: Region Component
*Band1: Band Component

Ustawienia komponentów:
Właściwie wg własnych potrzeb ;) Ważne, żeby właściwość BaseRVDataset.Dataset wskazywała na nasze Query(lub analogiczny komponent)

Plik raportu
W tym pliku na Band1 możemy sobie położyć to, co chcemy. Ja mam text component z tytułem i kilka DataText componentów, które będą robić za parametry
(jeśli ktoś nie wie, jak się robi parametry w RaveReports i do czego służą to odsyłam do jakiegoś helpa, czy czegoś takiego.)

Możemy do formy oczywiście powsadzać sobie jeszcze jakieś filtry np. do dat i.t.d.

Rzeczą kolejną jest kod :)

Tworzymy sobie typ(ja go mam w oddzielnym unicie) TReportColumn:

type
 TReportColumn = record
  cCaption: string;
  cWidth: Double;
  cLeft: Double;
  FieldName: string;
  cAlignment: TPrintJustify;
end;

Mały opis:
cCaption - tytuł nagłówka
cWidth - szerokość kolumny(W Rave podawana w calach)
cLeft - położenie X
FieldName - nazwa pola, do którego się odnosi kolumna
cAlignment - położenie tekstu względem kolumny

OK, teraz w sekcji private tworzymy sobie kilka zmiennych:

  RepCol: array of TReportColumn;
  FColWidthSum: Double;

Zmienna FColWidthSum będzie przechowywała łączną szerokość zdefiniowanych kolumn. Potrzebne do ustawienia szerokości poziomych linii.

W tej samej sekcji dodajemy jeszcze kilka metod:

  function CheckData: boolean;
  procedure LoadReportFile(ReportFileName: string);
  procedure BuildReport;

Funkcja CheckData sprawdza, czy są jakieś dane:

function TBaseRaportForm.CheckData: boolean;
begin
 if not BaseQuery.Active then BaseQuery.Open;
 if BaseQuery.RecordCount = 0 then
 begin
  application.MessageBox('Brak danych dla wybranych filtrów', '', mb_OK+mb_IconInformation);
  result:=false;
 end else result:=true;

 if BaseQuery.Active then BaseQuery.Close;
end;

Procedura LoadReportFile oczywiście wczytuje przygotowany wcześniej pusty plik raportu:

procedure TBaseRaportForm.LoadReportFile(ReportFileName: string);
begin
 BaseRVProject.ProjectFile:=ReportFileName;
end;

Tutaj można dać oczywiście jeszcze jakieś sprawdzenie i inne tego typu rzeczy.
Następnie procedura BuildReport - jest to metoda właściwie najważniejsza, ponieważ to ona odpowiada za budowanie dynamiczne raportu. Znalazłem ją na stronie Rave'a i trochę przerobiłem(nie będę jej dokładnie omawiał):

procedure TBaseRaportForm.BuildReport;
Var
 MyBand: TRaveBand;
 MyDataBand: TRaveDataBand;
 MyDataCnx: TRaveDataConnection;
 MyDataText: TRaveDataText;
 MyDataView: TRaveDataView;
 MyLine: TRaveHLine;
 MyVLine: TRaveVLine;
 MyPage: TRavePage;
 MyRegion: TRaveRegion;
 MyText: TRaveText;
 nMarginBottom, nMarginLeft, nMarginRight, nMarginTop: Double;
 i: integer;
 lName: integer;
Begin
 if length(RepCol) = 0 then exit;
 BaseRvProject.Open;

 // 1 - use a blank page "Page 1 in Report 1" ======================
 MyPage := BaseRvProject.ProjMan.FindRaveComponent('Report1.Page1', Nil) As TRavePage;
 if myPage = nil then raise Exception.Create('Nie utworzono odpowiedniej strony!');
 MyPage.WasteFit := True;

 // Set all margins to “waste” or 0.5 which ever is greater
 nMarginBottom := MaxValue([RpDev.Waste.Bottom / RpDev.YDPI, 0.5]);
 nMarginLeft := MaxValue([RpDev.Waste.Left / RpDev.XDPI, 0.5]);
 nMarginRight := MaxValue([RpDev.Waste.Right / RpDev.XDPI, 0.5]);
 nMarginTop := MaxValue([RpDev.Waste.Top / RpDev.YDPI, 0.5]);

 // 2 - Create DataView using Connection ===========================
 MyDataCnx := CreateDataCon(BaseRvDataset);
 MyDataView := BaseRvProject.ProjMan.NewDataObject(TRaveDataView) As TRaveDataView;
 MyDataView.ConnectionName := MyDataCnx.Name;
 MyDataView.DataCon := MyDataCnx;
 CreateFields(MyDataView, Nil, Nil, true);

 // 2a - place “Page Number” directly ON the page NOT a band
 MyDataText := MyPage.CreateChild(TRaveDataText, 'dtPage') As TRaveDataText;
 MyDataText.DataField := '"Strona " + Report.CurrentPage + " z " + Report.TotalPages';
 MyDataText.FontJustify := pjRight;
 MyDataText.Width := 2; // Width MUST be before LEFT assignment
 MyDataText.Left := MyPage.PageWidth - nMarginRight - MyDataText.Width;
 MyDataText.Top := nMarginTop;

 // 3 - create a region and set it's properties ====================
 MyRegion:=(BaseRVProject.ProjMan.FindRaveComponent('Region1', MyPage) as TRaveRegion);
 if MyRegion = nil then raise Exception.Create('Brak odpowiedniego regionu!');
 MyRegion.Top := nMarginTop + 0.4; // Top MUST be before HEIGHT assignment
 MyRegion.Width := MyPage.PageWidth - (nMarginLeft + nMarginRight);
 MyRegion.Height := MyPage.PageHeight - (MyRegion.Top + nMarginBottom);

 // 4 - Create Databand named "DetailBand" First (controller) ======
 MyDataBand := MyRegion.CreateChild(TRaveDataBAnd, 'DetailBand') As TRaveDataBand;
 MyDataBand.DataView := MyDataView; // Always set the band dataview property

 // 4a - Place DataText components in "DetailBand" just created
 MyDataText := MyDataBand.CreateChild(TRaveDataText, 'dtName') As TRaveDataText;

 lName:=1;
 MyVLine := MyDataBand.CreateChild(TRaveVLine, 'VLine'+intToStr(lName)) As TRaveVLine;
 MyVLine.Left:=0;
 MyVLine.Height:=myDataBand.Height;
 lName:=2;

//tworzenie kolumn z zawartością (detail)
 for i:=low(RepCol) to high(RepCol) do
 begin
  MyDataText := MyDataBand.CreateChild(TRaveDataText, 'dt'+RepCol[i].FieldName) As TRaveDataText;
  MyDataText.DataField := RepCol[i].FieldName;
  MyDataText.DataView := MyDataView;
  MyDataText.FontJustify := RepCol[i].cAlignment;
  MyDataText.Left := RepCol[i].cLeft;
  MyDataText.Top := 0.01;
  MyDataText.Width := RepCol[i].cWidth;

  MyVLine := MyDataBand.CreateChild(TRaveVLine, 'VLine'+intToStr(lName)) As TRaveVLine;
  MyVLine.Left:=RepCol[i].cLeft+RepCol[i].cWidth;
  MyVLine.Height:=MyDataBand.Height;
  lName:=lName+1;

  MyLine := MyDataBand.CreateChild(TRaveHLine, 'HLine'+intToStr(lName)) As TRaveHLine;
  MyLine.Left:=0;
  MyLine.Width:=FColWidthSum;
  MyLine.Top:=MyDataBand.Bottom;
  lName:=lName+1;
 end;

 // 5 - Create Header Band controlled by "DetailBand" ==============
 MyBand := MyRegion.CreateChild(TRaveBand, 'HeaderBand') As TRaveBand;

 //   BandStyle Print Location codes
 // BandStyle PrintLoc b plBodyFooter
 // BandStyle PrintLoc g plGroupFooter
 // BandStyle PrintLoc r plRowFooter
 // BandStyle Printloc D plDetail
 // BandStyle Printloc R plRowHeader
 // BandStyle Printloc G plGroupHeader
 // BandStyle Printloc B plBodyHeader
 MyBand.BandStyle.PrintLoc := MyBand.BandStyle.PrintLoc + [plBodyHeader];

 //   BandStyle Print Occurrence codes
 // BandStyle PrintOcc C poNewColumn
 // BandStyle PrintOcc P poNewPage
 // BandStyle PrintOcc 1 poFirst
 MyBand.BandStyle.PrintOcc := MyBand.BandStyle.PrintOcc + [poFirst, poNewPage];

 MyBand.ControllerBand := MyDataBand;
 MyBand.Height := 0.2;
 MyBand.Left := MyRegion.Left;
 MyBand.MoveBehind; // Looks better when you "view it"
 MyBand.Top := MyRegion.Top;
 MyBand.Width := MyRegion.Width;

 MyLine:=MyBand.CreateChild(TRaveHLine, 'HLine'+intToStr(lName)) as TRaveHLine;
 MyLine.Left:=0;
 MyLine.Width:=FColWidthSum;
 MyLine.Top:=0;

 lName:=lName+1;
 MyVLine := MyBand.CreateChild(TRaveVLine, 'VLine'+intToStr(lName)) As TRaveVLine;
 MyVLine.Left:=0;
 MyVLine.Height:=MyBand.Height;
 lName:=lName+1;

//nagłówki dla ww kolumn
 for i:=low(RepCol) to high(RepCol) do
 begin
  MyText := MyBand.CreateChild(TRaveText, 'Text'+RepCol[i].FieldName) As TRaveText;
  MyText.Left := RepCol[i].cLeft;
  MyText.Top := 0.01; // Band.Top ???
  MyText.Font.Size := 10;
  MyText.Font.Style := MyText.Font.Style + [fsBold];
  MyText.FontJustify := pjCenter;
  MyText.Text :=RepCol[i].cCaption;
  MyText.Width :=RepCol[i].cWidth;

  MyVLine := MyBand.CreateChild(TRaveVLine, 'VLine'+intToStr(lName)) As TRavevLine;
  MyVLine.Left:=RepCol[i].cLeft+RepCol[i].cWidth;
  MyVLine.Height:=MyBand.Height;
  lName:=lName+1;
 end;

 // 5d - draw a horizontal line
 MyLine := MyBand.CreateChild(TRaveHLine, 'BottomLine') As TRaveHLine;
 MyLine.Left := 0; // MyBand.Left;
 MyLine.LineWidth := 2;
 //MyLine.LineWidthType := wtPoints;
 MyLine.Top := MyBand.Height - 0.01;
 MyLine.Width := FColWidthSum;
end;

Następnym krokiem jest utworzenie w sekcji protected (na dobrą sprawę public też może być) 3 kolejnych metod:

  procedure BuildQuery; virtual;
  procedure BuildColumns; virtual;
  procedure CreateColumn(cCaption, FieldName: string; cWidth: Double; cAlignment: TPrintJustify = pjCenter);

2 pierwsze będziemy wykorzystywali później. Jak się można domyśleć tutaj mają puste ciało.

Natomiast procedura CreateColumn wygląda tak:

 procedure TBaseRaportForm.CreateColumn(cCaption, FieldName: string; cWidth: double; cAlignment: TPrintJustify = pjCenter);
begin
 setLength(RepCol, length(RepCol)+1);
 RepCol[high(RepCol)].cCaption:=cCaption;
 RepCol[high(RepCol)].cWidth:=cWidth;
 RepCol[high(RepCol)].FieldName:=FieldName;
 RepCol[high(RepCol)].cLeft:=FColWidthSum;
 RepCol[high(RepCol)].cAlignment:=cAlignment;
 FColWidthSum:=FColWidthSum+cWidth;
end;

Teraz musimy uzupełnić kod do przycisków.
Najpierw Podgląd wydruku
(Właściwie to podgląd i drukowanie można umieścić jakoś w jednej procedurze, nie zrobiłem tego, specjalnie)

Screen.Cursor:=crSQLWait;
 try
  //tutaj można dać jeszcze jakieś metody robiące coś np. z parametrami
  BuildQuery;
  if not CheckData then exit;
  RepCol:=nil;
  FColWidthSum:=0;
  BuildColumns;
  BuildReport;
  Screen.Cursor:=crDefault;
  BaseRVProject.Execute;
  BaseRVProject.Close;
 finally
  Screen.Cursor:=crDefault;
 end;  

Kod do drukowania wygląda prawie tak samo:

 Screen.Cursor:=crSQLWait;
 //tutaj można dać jakiś kod
 BuildQuery;
 if not CheckData then exit;
 RepCol:=nil;
 FColWidthSum:=0;
 BuildColumns;
 BuildReport;
 BaseRVSystem.defaultDest:=rdPrinter;
 Screen.Cursor:=crDefault;
 BaseRVProject.Execute;

To właściwie wszystko, co trzeba zrobić w tej formie, żeby to śmigało. A teraz jak tego użyć.

<font size="3">Użyj mnie!</span>
No skoro mamy już formę bazową, to na jej podstawie tworzymy nową formę(trzeba z niej dziedziczyć).

Następnie musimy zrobić 2 rzeczy, a mianowicie przeładować procedury wirtualne, czyli BuildQuery i BuildColumns.
BuildQuery może np. wyglądać tak:

procedure TRapAForm.BuildQuery;
var
 myQuery: string;
begin
 inherited;
 myQuery:='SELECT kol1, kol2 FROM tabela';
 BaseQuery.SQL.Text:=myQuery;
end;

W tej procedurze musimy po prostu zbudować zapytanie i wrzucić je do BaseQuery.
Możemy również zmienić parametry w raporcie, np:

 BaseRVProject.SetParam('Wydrukowal', 'Wydrukował: Zdichu Liter');

Następnie procedura BuildColumns, która tworzy nam kolumny:

procedure TRapAForm.BuildColumns;
begin
 inherited;
 CreateColumn('Kolumna 1', 'kol1', 1.6);
 CreateColumn('Inna kolumna', 'kol2', 1.5);
end;

W tej procedurze po prostu musimy podać jakby definicje kolumn.

To by było na tyle.
Dużo szybciej jest przeładować 2 proste metody niż projektować cały raport ręcznie. Mam nadzieję, że kod będzie Wam służył długo :)
Jeśli macie jakieś pytania to pytajcie.

Autor: Juhas

7 komentarzy

Podaj kod całego unita to będzie łatwiej analizować twój artykuł

Jeszcze jak byś mógł dać przykład raportu master-detail

Master - detail, chodzi np:
Master1
Detail1
Detail2
Detail3
Master2
....

Jeśli tak, to nie robiłem. A kodu unitu nie zamieszczę, bo w moim oryginale jest jeszcze kupa innych rzeczy, i usuwać tego wszystkiego mi się nie chce ;)

Piotr, proszę dla Ciebie: http://4programmers.net/Delphi/Artykuły/RaveReports-_Raporty_Master-Detail

Wszystko pięknie, ale jeden problem - TRaveDataText nie jest znanym typem i nie mogę znaleźć, w którym jest unicie.....
Niestety powyższy kod jest niekompilowalny (delphi XE proffesional)

I oczywiście prośba - jaki unit dodać do USES by to mogło pójść?
I drugie pytanie - czy istnieje możliwość z poziomu programu zmiany np . położenia pola tupu TDATATEXT?
Czyli - tworzę raport ręcznie w RAVIE i ZANIM wykonam execute w programie chce poprzestawiać pewne elementy - jak to zrobić?
Jest gdzies HELP w necie dotyczący tego problemu (tzn tutorial do rave'a)?

uses
RpCon, RpConDS, RpDevice,
RvClass , RvCsData, RvCsDraw, RvCsStd, RvCsRpt, RvData, RvDefine, RvDirectDataView, RvUtil;

Takie coś załatwiło sprawę - konkretnie RvCsData, ale profilaktycznie wrzuciłem wszystko do IMPLEMENTATION