Odtwarzanie wave z WinAPI

JacekH

Odtwarzanie plików wave WinAPI

Dla początkujących... ;-)

Może nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że komuś się przyda. Sam nie tak dawno potrzebowałem odtworzyć plik wave nieco ?poważniej? niż tylko dzięki klasie TMediaPlayer, czy funkcji PlaySound, o komendach MCI nie wspominając. Zdaję sobie sprawę z wielu uproszczeń, którymi się posłużyłem i ?amatorszczyzny?, ale jestem właśnie amatorem w Delphi i próbuję czegoś się nauczyć, a wiedzą podzielić. Przepraszam więc z góry tych zaawansowanych i chętnie posłucham sugestii, co zmienić lub poprawić w moim artykule.

Za funkcje multimedialne odpowiedzialny jest moduł MMSystem, który należy dołączyć do sekcji interface. Pliki audio (wave) to typowe pliki RIFF (Resource Interchange File Format). Czyli ich budowa jest ściśle określona i dosyć prosta. Tak zbudowane są pliki MIDI (SMF), AVI i inne multimedialne. Pliki RIFF można korzystać z gotowych funkcji zawartych w WinAPI (mmio) lub zrobić ?po swojemu? :-) Wybrałem własny sposób.
Podstawowe struktury danych:

ID nagłówka bloku:
TChunkID = array [0..3] of Char;

TRIFFHeader = packed record
  RIFFID: TChunkID;
  RIFFSize: Cardinal;
  RIFFIDType: TChunkID;
 end;

Najpierw należy rozpoznać typ pliku. RIFFID musi zawierać wartość ?RIFF?. RIFFIDType określa typ pliku RIFF. W naszym przypadku musi to być ?WAVE?. RIFFSize to wielkość całego pliku pomniejszona o identyfikator (RIFFID) i RIFFSize, zatem będzie to długość pliku ? 8 bajtów. I od tego miejsca budowa pliku wave jest już stała: ID nagłówka, wielkość danych, dane. Nagłówek:

TChunkHeader = packed record
 ChunkID: TChunkID; 
 ChunkSize: Cardinal;
end;
TFormatHeader = TChunkHeader;

Po zidentyfikowaniu pliku WAVE obowiązkowym elementem jest blok określający format audio, czyli ChunkID = ?fmt ? Struktura danych formatu wygląda następująco:

tWAVEFORMAT = packed record
  wFormatTag: Word;
  nChannels: Word;
  nSamplesPerSec: DWORD;
  nAvgBytesPerSec: DWORD; 
  nBlockAlign: Word;
  wBitsPerSample: Word;
 end;

wFormatTag określa format WAVE. Zdefiniowane formaty:

0 - 'Unknown';
1 - 'PCM/uncompressed';
2 - 'Microsoft ADPCM';
3 - 'IEEE float';
5 - 'IBM CVSD';
6 - 'ITU G.711 a-law';
7 - 'ITU G.711 ?-law';
10 - 'OKI ADPCM';
15 - 'DIGISTD';
16 - 'DIGIFIX';
17 - 'IMA ADPCM';
20 - 'ITU G.723 ADPCM (Yamaha)';
49 - 'GSM 6.10';
64 - 'ITU G.721 ADPCM';
80 - 'MPEG';
65534 - ' Extensible';
65536 - 'Experimental';

Jeżeli format pliku jest inny niż 1 (PCM/uncompressed ? stała: WAVE_FORMAT_PCM) to należy odczytać kolejne dwa bajty zawiera wielkość dodatkowych bajtów definiujących format. nChannels określa ilość kanałów audio wymaganych do odtworzenia danych. Częstotliwość próbkowania (nSamplesPerSec) podaje się w Hz (np. 44100 ? czyli 44.1 kHz), wBitsPerSample to rozdzielczość (np. 16 bit). nBlockAlign określa ilość bajtów na próbkę: nBlockAlign = (wBitsPerSample div 8) nChannels. nAvgBytesPerSec określa ilość bajtów jaką należy zapewnić urządzeniu odtwarzającemu w ciągu sekundy: nAvgBytesPerSec = nSamplesPerSec nBlockAlign. Te informacje będą potrzebne podczas otwierania portu waveOut.

Od tego miejsca do końca pliku mogą występować w dowolnej kolejności nagłówki i ich dane. Odczyt powinien wyglądać następująco:

repeat
 ilość_faktycznie_odczytanych_bajtów := (CzytajPlik do zmiennej typu TChunkHeader, ilość danych do wczytania to SizeOf(TChunkHeader);
 jeżeli ChunkID jest znany i potrzebne są te dane ? czytaj dane o rozmiarze ChunkSize
 else przesuń wskaźnik o ChunkSize dopełniony do parzystej liczby bajtów
until koniec pliku lub ChunkID to jest to, czego szukamy*

Jeśli podany rozmiar danych jest liczbą nieparzystą to blok powinien zawierać dodatkowy bajt z wartością 0, tzw. padded byte.
ChunkID może być praktycznie dowolnie zdefiniowanym identyfikatorem. Można znaleźć mniej lub bardziej pełne opisy różnych identyfikatorów. Problem w tym, że nie są określone jakimś standardem. Program powinien zignorować nieznany identyfikator i przejść do następnego bloku. Wśród tych najczęściej używanych można spotkać:
?fact? ? informacje na temat kompresji
?data?, ?wavl?, ?slnt? ? o tym za chwilę
?bext? ? określa tzw. BWF, czy Broadcast Wave File ? dane zawierają informacje na temat pozycji startu wave?a względem kodu czasowego, informacje o użytym oprogramowaniu, dane nagrywającego itp.

Najprostszy plik wave zawiera tylko blok jeden ?data?. Jeżeli w pliku występuje ?wavl? to określa on miejsce występowania w pliku i rozmiar bloków ?data? i ?slnt?. Nas interesuje teraz najprostsza forma ? czyli jeden blok ?data?. Zatem wracając do procedury wyszukiwania nagłówków ? szukamy, aż znajdziemy blok ?data?*. Zawiera on faktyczne dane do odtworzenia. Są one poukładane w ten sposób, że na każdą pozycję czasową zapisane są wartości dla każdego z kanałów, potem dane dla kolejnej pozycji itd. Wygląda to mniej więcej tak w przypadku audio 8-bitowego stereo: LR, LR, LR itd. Dla danych 16 bitowych (po dwa bajty na jedną próbkę) wyglądałoby to tak: LL, RR, LL, RR itd., gdzie kolejne litery oznaczają bajty. Warto zapamiętać pozycję pliku, od której zaczyna blok z danymi ? umożliwi to łatwe zapętlanie utworu, poprzez przesunięcie wskaźnika pliku do tej pozycji.

Samo odtwarzanie można zrealizować na kilka sposobów ? zależnie od potrzeb. Można wczytać do bufora całą zawartość bloku ?data? i wysłać ją do urządzenia audio, lub ?podsyłać? dane w mniejszych porcjach. Inny sposób to czytanie sekwencyjne danych z pliku. Odczyt danych do pamięci ma tę zaletę, że w przypadku wolniejszych dysków nie występuje problem ?czkania?, kiedy system nie nadąża czytać dane. Z kolei będzie to niepraktyczne przy odgrywaniu długich plików ? np. 74 minutowy koncert to 650 MB... :) Niektóre systemu (jak Creamware) wymagają większej liczby buforów ? zaczynają odtwarzać dopiero po otrzymaniu np. 3 buforów. Zatem punktem wyjścia może być 8 buforów po 8192 bajty.
Po sprawdzeniu poprawności danych można otworzyć port audio. Podczas otwierania należy wskazać sposób komunikacji z driverem. Driver rozsyła trzy komunikaty: MM_WOM_OPEN ? po otwarciu portu; MM_WOM_CLOSE ? po jego zamknięciu, MM_WOM_DONE ? po odegraniu danych z bufora. Komunikaty mogą być odbierane przez funkcję lub okno. Posłużę się przykładem CALLBACK_WINDOW.
waveOutOpen(AdresUchwytuPortu, Urządzenie, AdresStrukturyZawierającejFormat, UchwytOknaOdbierającegoKomunikaty, DaneUżytkownika CALLBACK_WINDOW)

Do uchwytu portu (HWAVEOUT) będziemy odwoływać się przy wszystkich pozostałych funkcjach waveOut.
AdresStrukturyZawierającejFormat ? tWAVEFORMATEX. Dane odczytaliśmy ze strumienia.
UchwytOknaOdbierającegoKomunikaty tu będą zwracane bufory
DaneUżytkownika ? w moim przykładzie alokuję uchwyt dla klasy TWaveOut i tu podaję go jako parametr
CALLBACK_WINDOW ? sposób komunikacji z driverem.

Po otwarciu portu należy przygotować nagłówki (WAVEHDR). Służy do tego funkcja:
waveOutPrepareHeader(hwo, AdresNagłówka, SizeOf(WAVEHDR))

Struktura WAVEHDR:

lpData: PChar;
dwBufferLength: DWORD; 
dwBytesRecorded: DWORD; 
dwUser: DWORD;
dwFlags: DWORD;
dwLoops: DWORD;
lpNext: PWaveHdr;
reserved: DWORD;

lpData zawiera wskaźnik do bloku danych, dwBufferLength to ich wielkość, dwBytesRecorded ? podczas nagrywania tu zostaje wpisana wielkość zarejestrowanych danych, dwUser ? dane użytkownika, wpiszę tu numer bufora, dwFlags ? flagi dotyczące stanu bufora, dwLoops ? kontrola pętli, lpNext wskaźnik na kolejną strukturę danych.

Po przygotowaniu nagłówków można rozpocząć proces odtwarzania. Wczytujemy dane do bufora (lpData), następnie wysyłamy go do urządzenia audio funkcją: waveOutWrite(hwo, AdresNagłówka, SizeOf(WAVEHDR)). Po odegraniu danych z bufora procedura otrzymuje wiadomość MM_WOM_DONE. Teraz bufor należy zapełnić nowymi danymi i ponownie wysłać do urządzenia. Po wysłaniu wszystkich danych należy sprawdzić, czy flagi (dwFlags) buforów zostały ustawione na WHDR_DONE ? zostały odegrane. Przed zamknięciem portu należy go zresetować ? waveOutReset(hwo). Funkcja zwraca niezwrócone bufory z flagą WHDR_DONE. Teraz można wyczyścić nagłówki buforów: waveOutUnprepareHeader(hwo, AdresNagłówka SizeOf(WAVEHDR)) i zamknąć port waveOutClose(hwo).
Wszystkie funkcje waveOut... zwracają wartość MM_RESULT, która jeżeli jest różna od MMSYSERR_NOERROR oznacza, że wystąpił błąd. Komunikat błędu można odczytać posługując się funkcją waveOutGetErrorText.

Ponieważ interesowało mnie odtwarzanie wielokanałowe ? czyli wiele plików jednocześnie ? każdy do innego portu audio, po sprawdzeniu poprawności strumieni wczytuję początkowe dane do buforów, ale nie rozpoczynam odtwarzania. Po załadowaniu danych startuje jednocześnie kilka ?odtwarzaczy?, które dzięki temu grają idealnie równo. Sprawdziłem to odtwarzając ten sam plik w dwóch wersjach, gdzie jedna to kopia z odwróconą fazą. Przy parzystej liczbie odtwarzaczy i odtworzeniu tych plików miałem ciszę w głośnikach ? po zsumowaniu wyjść, co oznacza, że wszystkie zagrały z dokładnością co do sampla. I o to mi chodziło ;-) Poniżej jest przykład modułu odtwarzacza oraz załącznik do banalnej "grającej" aplikacji.

No, to teraz możecie sobie po mnie pojeździć... :D

Jacek Hajnrych

{
 Klasa: TWaveOut wersja 1.0
 Autor: Jacek Hajnrych
 Kontakt: [email protected]
 Kielce, 25 października 2005
 Freeware - jeżeli korzystasz z tego modułu dodaj w swojej aplikacji informację
 o autorze

 WaveOut korzysta z strumieniowego odczytu audio w formacie PCMWAVEFORMAT. Po
 utworzeniu zmiennej typu TWaveOut należy przypisać obsługę zdarzeń:
 OnReady: wywoływane po załadowaniu do pamięciu danych początkowych
 OnFinished: wywoływane po zakończeniu odtwarzania
 OnNextLoop: wywoływane po osiągnięciu końca danych podczas odwtarzania w pętli
 OnRead: wywoływane po załadowaniu do bufora kolejnej porcji danych
 Jeżeli powiedzie się przygotowanie danych:
 function PrepareMemoryStream(WaveStream: TMemoryStream): Boolean;
 function PrepareFileStream(FileName: TFileName): Boolean;
 otwierany jest port audio (Device) i wywoływane zdarzenie OnReady.
 Start i Pause służą jak nazwa wskazuje do uruchamiania i wstrzymywania
 odtwarzania. Stop kończy odtwarzanie i zamyka port.

 Klasa stanowi prostą wersję odtwarzacza, nie jest szczytem wydajności. Została
 stworzona w celach edukacyjnych. To wcześniejsze przygotowanie danych do
 odtwarzania pozwala na synchroniczne (co do sampla) odtwarzanie wielu plików
 na kartach wielokanałowych.

}
unit uWaveOut;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, MMSystem, ComCtrls, Controls, Dialogs;

const

 MAX_BUFFERS_COUNT = 64; // Maksymalna ilość buforów
 MAX_BUFFER_SIZE = 32768; // Maksymalny rozmiar bufora
 // Komunikaty wysyłane przez funkcję CALLBACK
 WM_AFTEROPEN = WM_USER + $200;
 WM_AFTERCLOSE = WM_USER + $201;
 WM_ONDONE = WM_USER + $202;

type
 EWaveOutErrors = Exception;
 TWaveData = PChar;
 TOnRead = procedure(Sender: TObject; Buffer: TWaveData; Size: DWORD) of object;
 TChunkID = array [0..3] of Char;
 TChunkHeader = packed record
  ChunkID: TChunkID;
  ChunkSize: Cardinal;
 end;
 TRIFFHeader = packed record
  RIFFID: TChunkID;
  RIFFSize: Cardinal;
  RIFFIDType: TChunkID;
 end;
 TFormatHeader = TChunkHeader;
 TWaveFileHeader = packed record
  RIFFHeader: TRIFFHeader;
  FormatHeader: TFormatHeader;
  FormatData: tWAVEFORMATEX;
  ChunkHeader: TChunkHeader;
 end;

 TWaveOut = class
 private
  hwo: HWAVEOUT;
  FActive: Boolean;
  FBuffer: array[0..MAX_BUFFERS_COUNT - 1] of WAVEHDR;
  FBuffersCount: Byte;
  FBufferSize: Int64;
  FDataStart: Int64;
  FFinished: Boolean;

  FLooped: Boolean;
  FDevice: Integer;
  FPaused: Boolean;
  FWaveFileHeader: TWaveFileHeader;
  FWaveStream: TStream;

  FOnReady: TNotifyEvent;
  FOnFinished: TNotifyEvent;
  FOnNextLoop: TNotifyEvent;
  FOnRead: TOnRead;
  FHandle: THandle;

  function MMR(Error: MMResult): Boolean;
  function OpenPort: Boolean; overload;
  function ClosePort: Boolean;
  procedure Init;
  procedure LoadToBuffer(i: Integer);
  function Prepare: Boolean;
  procedure SetDevice(iDevice: Integer);

  procedure WndProc(var Msg: TMessage);
 protected
 public
  constructor Create(AOwner: TComponent);
  destructor Destroy;
  procedure SetBuffer(iBuffers: Byte; iBufferSize: Int64);
  function PrepareMemoryStream(WaveStream: TMemoryStream): Boolean;
  function PrepareFileStream(FileName: TFileName): Boolean;
  function Start: Boolean;
  function Pause: Boolean;
  procedure Stop;

 published
  property Active: Boolean read FActive;
  property BuffersCount: Byte read FBuffersCount;
  property BufferSize: Int64 read FBufferSize;
  property Channels: Word read FWaveFileHeader.FormatData.nChannels;
  property SamplesPerSec: DWord read FWaveFileHeader.FormatData.nSamplesPerSec;
  property BitsPerSample: Word read FWaveFileHeader.FormatData.wBitsPerSample;
  property Device: Integer read FDevice write SetDevice;
  property Looped: Boolean read FLooped write FLooped;
  property Paused: Boolean read FPaused;

  property OnReady: TNotifyEvent read FOnReady write FOnReady;
  property OnFinished: TNotifyEvent read FOnFinished write FOnFinished;
  property OnNextLoop: TNotifyEvent read FOnNextLoop write FOnNextLoop;
  property OnRead: TOnRead read FOnRead write FOnRead;
 end;

implementation

{ TWaveOut }
constructor TWaveOut.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create;
 Init;
 // Klasa musi posiadać uchwyt, aby mogła odbierać komunikaty
 FHandle := AllocateHWnd(WndProc);
end;

procedure TWaveOut.Init;
{
 Inicjalizacja zmiennych
}
begin
 hwo := 0;
 FActive := False;
 FBuffersCount := 3;
 FBufferSize := 8192;
 FFinished := False;
 FLooped := False;
 FPaused := False;
 FWaveStream := nil;
 with FWaveFileHeader.FormatData do
 begin
  nChannels := 2;
  nSamplesPerSec := 44100;
  wBitsPerSample := 16;
 end;
end;

destructor TWaveOut.Destroy;
var
 i: Integer;
begin
 if FActive then ClosePort;
 DeallocateHWnd(FHandle);
 inherited;
end;

procedure TWaveOut.SetDevice(iDevice: Integer);
{
 Domyślnym urządzeniem jest WAVE_MAPPER (-1), przed rozpoczęciem odtwarzania
 można wybrać dowolne inne urządzenie
}
begin
 if FActive then Exit;
 if (iDevice >= -1) and (iDevice < waveOutGetNumDevs ) then
  FDevice := iDevice
 else
  EWaveOutErrors.Create(Format('Numer portu musi być liczbą z zakresu -1..%d!', [waveOutGetNumDevs -1]));
end;

procedure TWaveOut.SetBuffer(iBuffers: Byte; iBufferSize: Int64);
{
 Zmiana domyślnych parametrów bufora: ilości buforów i rozmiaru
}
begin
 if FActive then Exit;
 if (iBuffers > 0) and (iBuffers <= MAX_BUFFERS_COUNT) then
  FBuffersCount := iBuffers else
 begin
  EWaveOutErrors.Create(Format('Liczba buforów musi być liczbą z zakresu 1..%d!', [MAX_BUFFERS_COUNT]));
  Exit;
 end;
 if (iBufferSize > 0) and (iBufferSize <= MAX_BUFFER_SIZE) then
  FBufferSize := iBufferSize else
 begin
  EWaveOutErrors.Create(Format('Wielkość bufora musi być liczbą z zakresu 1..%d!', [MAX_BUFFER_SIZE]));
  Exit;
 end;
end;

function TWaveOut.PrepareMemoryStream(WaveStream: TMemoryStream): Boolean;
{
 Inicjacja strumienia wave - tu dla strumienia w pamięci
}
begin
 try
  Init;
  FWaveStream := WaveStream;
  Result := Prepare;
 except
  Result := False;
 end;
end;

function TWaveOut.PrepareFileStream(FileName: TFileName): Boolean;
{
 Inicjacja strumienia wave - tu dla pliku
}
begin
 Result := False;
 if FActive or (not FileExists(Filename)) then Exit;
 try
  Init;
  FWaveStream := TFileStream.Create(Filename, fmOpenRead or fmShareDenyWrite);
  Result := Prepare;
 except
  Result := False;
 end;
end;

function TWaveOut.Prepare: Boolean;
{
 Funkcja sprawdza poprawność strumienia wave. Sprawdzenie polega na odczycie
 nagłówków - 'RIFF' i 'WAVE', następnie 'fmt ' i odszukaniu bloku danych ('data').
 Jeżeli dane są poprawne funkcja zwraca wartość true jeżeli otworzono port wave Out.
}
begin
 Result := False;
 try
  if FActive or (FWavestream = nil) then Exit;
  // RIFF Header
  FDataStart := 0;
  FWavestream.Position := 0;
  if FWaveStream.Read(FWaveFileHeader.RIFFHeader, SizeOf(TRIFFHeader)) <> SizeOf(TRIFFHeader) then
   Abort; //
  FDataStart := FWaveStream.Position;
  if not ((FWaveFileHeader.RIFFHeader.RIFFID = 'RIFF') and (FWaveFileHeader.RIFFHeader.RIFFIDType = 'WAVE')) then
   Abort;
  // 'fmt '
  if FWaveStream.Read(FWaveFileHeader.FormatHeader, SizeOf(TFormatHeader)) <> SizeOf(TFormatHeader) then
   Abort;
  FDataStart := FWaveStream.Position;
  if not (FWaveFileHeader.FormatHeader.ChunkID = 'fmt ') then
   Abort;
  if FWaveStream.Read(FWaveFileHeader.FormatData, SizeOf(tWAVEFORMATEX)) <> SizeOf(tWAVEFORMATEX) then
   Abort;
  if FWaveFileHeader.FormatData.wFormatTag = WAVE_FORMAT_PCM then
   FWaveStream.Position := FWaveStream.Position - 2
  else
   FWaveStream.Position := FWaveStream.Position + FWaveFileHeader.FormatData.cbSize;
  repeat
   if FWaveStream.Read(FWaveFileHeader.ChunkHeader, SizeOf(TChunkHeader)) <> SizeOf(TChunkHeader) then
    Abort;
   if (FWaveFileHeader.ChunkHeader.ChunkID <> 'data') then
    FWaveStream.Position := FWaveStream.Position
               + FWaveFileHeader.ChunkHeader.ChunkSize
               + (FWaveFileHeader.ChunkHeader.ChunkSize mod 2);
  until (FWaveStream.Position = FWaveStream.Size) or (FWaveFileHeader.ChunkHeader.ChunkID = 'data');
  if (FWaveFileHeader.ChunkHeader.ChunkID <> 'data') then
   Abort;
  FDataStart := FWaveStream.Position;
  Result := OpenPort;
 except
  FWaveStream.Free;
 end;
end;

function TWaveOut.OpenPort: Boolean;
{
 Otwarcie portu wave Out
}
begin
 // if not MMR(waveOutOpen(@hwo, FDevice, @FWaveFileHeader.FormatData, DWORD(@waveOutProc), DWORD(Self), CALLBACK_FUNCTION or WAVE_ALLOWSYNC)) then
 if not MMR(waveOutOpen(@hwo, FDevice, @FWaveFileHeader.FormatData, DWORD(Self.FHandle), DWORD(Self), CALLBACK_WINDOW or WAVE_ALLOWSYNC)) then
 begin
  FreeAndNil(FWaveStream);
  if Assigned(FOnFinished) then
   FOnFinished(Self);
 end;
end;

procedure TWaveOut.WndProc(var Msg: TMessage);
{
 Procedura odbierająca komunikaty
}
var
 i: Integer;
 BuffersLeft: Word;
 Hdr: PWAVEHDR;
 MMResult: Boolean;
begin
 case Msg.Msg of
  // Komunikat otrzymany po otwarciu portu
  MM_WOM_OPEN  :
   begin
    FActive := True;
    FFinished := False;
    if Pause then
    begin
    // Zerowanie buforów
     for i := 0 to FBuffersCount - 1 do
     begin
     FBuffer[i].lpData := AllocMem(FBufferSize);
     ZeroMemory(FBuffer[i].lpData, FBufferSize);
     // Dla danych 8-bitowych "zero" to wartość 128
     if FWaveFileHeader.FormatData.wBitsPerSample = 8 then
      FillMemory(FBuffer[i].lpData, FBufferSize, $80);
     FBuffer[i].dwUser := i;
     FBuffer[i].dwFlags := 0;
     MMResult := MMR(waveOutPrepareHeader(hwo, @FBuffer[i], SizeOf(WAVEHDR)));
     if MMResult then
     begin
      // Wczytanie do buforów danych początkowych
      LoadToBuffer(i);
      if Assigned(FOnRead) then
       FOnRead(Self, @FBuffer[i].lpData, FBuffer[i].dwBufferLength);
     end else
      Break;
     end;
     if not MMResult then
      ClosePort
     else if Assigned(FOnReady) then
      FOnReady(Self);
    end;
   end;
  // Komunikat otrzymany po odegraniu danych z bufora
  MM_WOM_DONE  :
   begin
    HDR := PWAVEHDR(Msg.LParam);
    // Wczytanie nowych danych
    LoadToBuffer(HDR^.dwUser);
    // Modyfikacja, prezentacja etc.
    if Assigned(FOnRead) then
     FOnRead(Self, HDR.lpData, HDR.dwBufferLength);
    if (HDR^.dwBufferLength = 0) and (not FFinished) then
    // Długość zero oznacza koniec pliku, należy sprawdzić, czy wszystkie
    // bufory zostały odegrane
    begin
     BuffersLeft := 0;
     for i := 0 to FBuffersCount - 1 do
      BuffersLeft := BuffersLeft + (HDR^.dwFlags and WHDR_INQUEUE);
     if BuffersLeft = 0 then Closeport;
    end;
   end;
  // Komunikat otrzymany po zamknięciu portu
  MM_WOM_CLOSE :
   begin
    // Zwalnianie pamięci
    for i := 0 to FBuffersCount - 1 do
     FreeMem(FBuffer[i].lpData);
    FreeAndNil(FWaveStream);
    if Assigned(FOnFinished) then
     FOnFinished(Self);
   end;
 end;
 inherited;
end;

procedure TWaveOut.LoadToBuffer(i: Integer);
{
 Procedura wczytuje blok danych do bufora numer "i"
}
begin
 if not FFinished then
 begin
  // Odczyt danych
  FBuffer[i].dwBufferLength := FWaveStream.Read(FBuffer[i].lpData^, FBufferSize);
  if (FBuffer[i].dwBufferLength > 0) then
  begin
   if MMR(waveOutWrite(hwo, @FBuffer[i], SizeOf(WAVEHDR))) then
   begin
    if FBuffer[i].dwBufferLength < FBufferSize then
     if FLooped then
     // Jeżeli aktywna jest pętla to powrót na początek bloku danych
     begin
      FWaveStream.Position := FDataStart;
      // Informacja o rozpoczęciu odtwarzania kolejnej pętli
      if Assigned(FOnNextLoop) then
       FOnNextLoop(Self);
     end;
   end else
    Closeport;
  end;
 end else
  FBuffer[i].dwBufferLength := 0;
end;

function TWaveOut.Pause: Boolean;
{
 Wstrzymanie odtwarzania
}
begin
 Result := False;
 if not FActive then Exit;
 Result := MMR(waveOutPause(hwo));
 if Result then FPaused := True;
end;

function TWaveOut.Start: Boolean;
{
 Kontynuacja odtwarzania
}
begin
 Result := False;
 if not FActive then Exit;
 Result := MMR(waveOutRestart(hwo));
 if Result then FPaused := False;
end;

procedure TWaveOut.Stop;
{
 Zamknięcie portu
}
begin
 ClosePort;
end;

function TWaveOut.ClosePort: Boolean;
{
 Funkcja resetuje a nastepnie zamyka aktywny port
}
var
 i: Integer;
 Tick: DWORD;
 Msg: TMsg;
begin
 Result := False;
 if FActive then
 begin
  FFinished := True;
  MMR(waveOutReset(hwo));
  Tick := timeGetTime();
  while timeGetTime - Tick < 300 do
   while (PeekMessage(Msg, 0, 0 ,0, PM_REMOVE)) do
   begin
    TranslateMessage(Msg);
    DispatchMessage(Msg);
   end;
  for i := 0 to FBuffersCount - 1 do
   Result := MMR(waveOutUnprepareHeader(hwo, @FBuffer[i], SizeOf(WAVEHDR)));
  FActive := False;
  Result := MMR(waveOutClose(hwo));
  hwo := 0;
 end;
end;

function TWaveOut.MMR(Error: MMResult): Boolean;
{
 Obsługa błędów
}
var
 ErrTxt: array[0..MAXERRORLENGTH] of Char;
begin
 Result := (Error = MMSYSERR_NOERROR);
 if Result then Exit;
 if (waveOutGetErrorText(Error, @ErrTxt, MAXERRORLENGTH) = MMSYSERR_NOERROR) then
  raise EWaveOutErrors.Create(StrPas(ErrTxt));
end;

end.

7 komentarzy

weź kod źródłowy w tagi < delphi > i </ delphi > oczywiście bez spacji

Co do waveOut... w Callback. \"Applications should not call any system-defined functions from inside a callback function [...] Calling other wave functions will cause deadlock.\"

To akurat wiem tylko szkoda, że w dokumentacji nie wyjaśnili dokładnie dlaczego nie powinno używać się funkcji waveXX. Gdzieś wyczytałem, że chodzi (między innymi) o sekcje krytyczne (te wewnątrz driver\'a).

WaveOutWrite w Callbacku działa jedynie z moją banalną kartą onboard, natomiast system RME HDSP (pro) niestety wisi. Zatem chyba nie zgodzę się z tym, co napisałeś.

Być może RME HDSP działa w trybie synchronicznym i stąd ten zawias. Próbowałeś bez flagi WAVE_ALLOWSYNC??? Bo ja jej nie daje.

0x666 :
OK, z tymi "dużymi buforami" :D już poprawiłem. Takie info mam w mądrej książce.
Co do waveOut... w Callback. "Applications should not call any system-defined functions from inside a callback function, except for EnterCriticalSection, LeaveCriticalSection, midiOutLongMsg, midiOutShortMsg, OutputDebugString, PostMessage, PostThreadMessage, SetEvent, timeGetSystemTime, timeGetTime, timeKillEvent, and timeSetEvent. Calling other wave functions will cause deadlock." - to z helpa. I WaveOutWrite w Callbacku działa jedynie z moją banalną kartą onboard, natomiast system RME HDSP (pro) niestety wisi. Zatem chyba nie zgodzę się z tym, co napisałeś.

Po co CALLBACK_FUNCTION i rozsyłane komunikaty? Chciałem pokazać jak działają obie "wersje" - może niezbyt jasno wyraziłem się w opisie. Faktycznie może to być mylące, zmieniłem opis i przykład - jest tylko CALLBACK_WINDOW. JHWavePlay1.zip zawiera prostą aplikację, nie mogę usunąć starszego załącznika...

Dzięki za uwagi.

Bufor ? jeden duży bufor [...] ma tę wadę, że nie sposób przerwać takie odtwarzanie zanim bufor nie zostanie odegrany i zwrócony do aplikacji ? napotkamy stosowny komunikat o błędzie.

Nieprawda ;)

CALLBACK - zgodnie z MS SDK z funkcji CALBACK nie mogą być wywoływane żadne funkcje waveOut..., ponieważ mogą spowodować pętlę i zawiesić aplikację. Zatem funkcja rozsyła jedynie komunikaty

Nieprawda ;) waveOutWrite i waveInAddBuffer mogą być wywoływane.

Po co ten callback jeżeli korzystasz z komunikatów okienkowych??? Nie prościej przy otwieraniu portu dać CALLBACK_WINDOW?

nie wiem czy dziala - ale wyglada niezle :)

myślę podobnie: wygląda nieźle ;-)

Artur - dziękuję, faktycznie po poprawce zjadło mi \">\" w tagu otwierającym :)