AnsiStrLastChar

TomRiddle
AnsiStrLastChar
Moduł: SysUtils
function AnsiStrLastChar(P: PChar): PChar;

Funkcja zwracająca ostatni znak ciągu, podanego w pierwszym parametrze.

Ta metoda różni się od AnsiLastChar tylko typem parametru.

Przykład:

program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  Writeln(AnsiStrLastChar('Witaj, nieznajomy')); // Zobaczymy "y"
end.

0 komentarzy