AnsiStrLComp

TomRiddle
AnsiStrLComp
Moduł: SysUtils
function AnsiStrLComp(S1, S2: PChar; MaxLen: Cardinal): Integer;

Funkcja służy do porównywania łańcuchów do pewnej długości (trzeci parametr), i zwraca 0 jeżeli są równe oraz wartość niezerową jeżeli są różne.

program Foo;
 
uses
  SysUtils;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  S1, S2: String;
 
begin
  S1 := '4programmers';
  S2 := '4programmers.net'
  Writeln(AnsiStrComp(PChar(S1), PChar(S2), 12)); // Zobaczymy 0
end.

Zobacz też:

0 komentarzy