AnsiLastChar

TomRiddle
AnsiLastChar
Moduł: SysUtils
function AnsiLastChar(const S: string): PChar;

Funkcja zwracająca ostatni znak ciągu, podanego w pierwszym parametrze.

Przykład:

program Foo;
 
uses
  SysUtils;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
begin
  Writeln(AnsiLastChar('Witaj, nieznajomy')); // Zobaczymy "y"
end.

0 komentarzy