AnsiLastChar

TomRiddle
AnsiLastChar
Moduł: SysUtils
function AnsiLastChar(const S: string): PChar;

Funkcja zwracająca ostatni znak ciągu, podanego w pierwszym parametrze.

Przykład:

program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  Writeln(AnsiLastChar('Witaj, nieznajomy')); // Zobaczymy "y"
end.

0 komentarzy