StrToDateTime

Adam Boduch
StrToDateTime
Moduł: SysUtils
function StrToDateTime(const S: string): TDateTime; overload;
function StrToDateTime(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): TDateTime; overload;

Funkcja konwertuje datę i czas zapisaną w postaci łańcucha S na typ TDateTime. Jeżeli format daty lub czasu nie jest poprawny, funkcja wykonuje wyjątek EConvertError. Format daty jest zależny od lokalizacji, dlatego druga wersja funkcji posiada parametr TFormatSettings, który reguluje format daty charakterystyczny dla danego rejonu.

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Date : TDateTime;
begin
  Date := StrToDateTime('2006-03-16 23:30:00');
  Date := IncYear(Date);

  Writeln('Już za rok będzie: ' + DateTimeToStr(Date));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy