C#

SQLite w .NET - C CLI

arrowman

Obiecałem tutek do SQLite i C++/CLI:
I. Na początek najlepiej ściągnąć jakiegoś admia do tej bazy danych, polecam SQLite Administrator:
http://sqliteadmin.orbmu2k.de/
ale są też inne.
Jeśli nie znamy SQL, to nie trzeba się martwić, jest też tryb graficzny.
Tworzymy nową bazę(Baza danych->Nowa), nadajemy jej nazwę "base" i wklejamy w zakładce "Zapytanie SQL" poniższy kod:

CREATE TABLE [table1] (
[col1] TEXT  NULL,
[col2] TEXT  NULL
);
INSERT INTO table1 ( col1, col2 ) VALUES ( "Teks w kolumnie 1.", "Teks w kolumnie 2." );

II. Mamy bazę, więc przechodzimy do C++/CLI:
Musimy zainstalować tzw. prowider do SQLite. Dobrze, że znalazł się, ktoś kto tak pięknie, to zrobił.
Pobieramy ADO.NET 2.0 Provider for SQLite:
http://sourceforge.net/projects/sqlite-dotnet2/
Z instalacją nie powinniśmy mieć problemu, wykrywa naszego Visual'a samodzielnie(jak się zatnie przy wyborze, trzeba poczekać).

Tworzymy nowy projekt Windows Form Application.

Teraz skopiujemy naszą bazę do folderu z projektem. Domyślny folder na projekty jest w "Moje Dokumenty/Visual Studio 2008\Projects\" wchodzimy w folder z nazwą projektu, tam będzie kolejny folder o tej samej nazwie, wchodzimy do niego i kopiujemy tam bazę.

Musimy dodać referencję do klasy obsługującej bazę SQLite. Wchodzimy w:
"Project->'nazwa_projektu' properties->Common Properties->Framework and References" po prawej stronie klikamy "Add New Reference" i wybieramy z listy "System.Data.SQLite".
Przechodzimy do kodu i na początku po dodawanych "namespace" dodajemy do SQLite:
using namespace

using namespace System::Data::SQLite;

III. Tworzymy 4 Buttony i DataGridView.
Obrazek formy:
form1.jpg

1. Wyświetlanie danych - button1
W designerze klikamy 2x na button1, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteDataAdapter ^adapter = gcnew SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM table1;",conn); // Tworzymy adapter i zapytanie wybierające wszystkie elementy z tabeli "tabela1"
DataTable ^table = gcnew DataTable(); // Bardzo pomocny obiekt do pracy na wynikach zapytania
adapter->Fill(table); // wypełniamy DataTabla danymi z wyniku zapytania
dataGridView1->DataSource = table; // Przypisujemy dane z DataTabla do naszego GridView

Możemy skompilować projekt, wcisnąć buttona i cieszyć się z wyświetlonych danych w DataGridView.

2. Dodawanie danych(INSERT INTO) - button2
W designerze klikamy 2x na button2, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę

conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
command->CommandText = "INSERT INTO table1 (col1, col2) Values( 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' , 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' );"; // Treść zapytania
command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView

3. Zmiana danych(UPDATE) - button3
W designerze klikamy 2x na button3, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę

conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
command->CommandText = "UPDATE table1 SET col1 = '1. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"',col2 = '2. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"' WHERE rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania, zmienia nam pierwszy wiersz, dodaje aktualny czas i datę do kolumny
command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView

Button ten edytuje pierwszy wiersz zmieniając tekst rekordu i dodaje do niego aktualny czas.

4. Usuwanie danych(DELETE) - button4
W designerze klikamy 2x na button4, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie

conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
command->CommandText = "DELETE FROM table1 Where rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania, usuwamy 1 rekord w tabeli
command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView

Buttona ten usuwa pierwszy rekord w tabeli.

<font size="3">Projekt do ściągnięcia:</span>
SQLite.part01.rar
SQLite.part02.rar
SQLite.part03.rar
SQLite.part04.rar
SQLite.part05.rar
SQLite.part06.rar
SQLite.part07.rar

<font size="3">Cały kod:</span>

#pragma once
 
namespace SQLite {
 
    using namespace System;
    using namespace System::ComponentModel;
    using namespace System::Collections;
    using namespace System::Windows::Forms;
    using namespace System::Data;
    using namespace System::Drawing;
    using namespace System::Data::SQLite;
 
    /// <summary>
    /// Summary for Form1
    ///
    /// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
    ///          'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
    ///          associated with all .resx files this class depends on.  Otherwise,
    ///          the designers will not be able to interact properly with localized
    ///          resources associated with this form.
    /// </summary>
    public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
    {
    public:
        Form1(void)
        {
            InitializeComponent();
            //
            //TODO: Add the constructor code here
            //
        }
 
    protected:
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        ~Form1()
        {
            if (components)
            {
                delete components;
            }
        }
    private: System::Windows::Forms::Button^  button1;
    protected: 
    private: System::Windows::Forms::DataGridView^  dataGridView1;
    private: System::Windows::Forms::Button^  button2;
    private: System::Windows::Forms::Button^  button3;
 
    private: System::Windows::Forms::Button^  button4;
 
    private:
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        System::ComponentModel::Container ^components;
 
#pragma region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        void InitializeComponent(void)
        {
            this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
            this->dataGridView1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridView());
            this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
            this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
            this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
            (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataGridView1))->BeginInit();
            this->SuspendLayout();
            // 
            // button1
            // 
            this->button1->Location = System::Drawing::Point(12, 12);
            this->button1->Name = L"button1";
            this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
            this->button1->TabIndex = 0;
            this->button1->Text = L"button1";
            this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
            this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
            // 
            // dataGridView1
            // 
            this->dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode = System::Windows::Forms::DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;
            this->dataGridView1->Location = System::Drawing::Point(12, 94);
            this->dataGridView1->Name = L"dataGridView1";
            this->dataGridView1->Size = System::Drawing::Size(525, 150);
            this->dataGridView1->TabIndex = 1;
            // 
            // button2
            // 
            this->button2->Location = System::Drawing::Point(12, 41);
            this->button2->Name = L"button2";
            this->button2->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
            this->button2->TabIndex = 2;
            this->button2->Text = L"button2";
            this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
            this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);
            // 
            // button3
            // 
            this->button3->Location = System::Drawing::Point(93, 12);
            this->button3->Name = L"button3";
            this->button3->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
            this->button3->TabIndex = 3;
            this->button3->Text = L"button3";
            this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
            this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button3_Click);
            // 
            // button4
            // 
            this->button4->Location = System::Drawing::Point(93, 41);
            this->button4->Name = L"button4";
            this->button4->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
            this->button4->TabIndex = 6;
            this->button4->Text = L"button4";
            this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
            this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button4_Click);
            // 
            // Form1
            // 
            this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
            this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
            this->ClientSize = System::Drawing::Size(831, 258);
            this->Controls->Add(this->button4);
            this->Controls->Add(this->button3);
            this->Controls->Add(this->button2);
            this->Controls->Add(this->dataGridView1);
            this->Controls->Add(this->button1);
            this->Name = L"Form1";
            this->Text = L"Form1";
            this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
            (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataGridView1))->EndInit();
            this->ResumeLayout(false);
 
        }
#pragma endregion
    private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
                 SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
                 SQLiteDataAdapter ^adapter = gcnew SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM table1;",conn); // Tworzymy adapter i zapytanie wybierające wszystkie elementy z tabeli "tabela1"
                 DataTable ^table = gcnew DataTable(); // Bardzo pomocny obiekt do pracy na wynikach zapytania
 
                 conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
                 adapter->Fill(table); // wypełniamy DataTabla danymi z wyniku zapytania
                 dataGridView1->DataSource = table; // Przypisujemy dane z DataTabla do naszego GridView
                 conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia
 
                 //a
             }
    private: System::Void Form1_Load(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
 
             }
private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
             SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
             SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
             DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę
 
             conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
             command->CommandText = "INSERT INTO table1 (col1, col2) Values( 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' , 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' );"; // Treść zapytania
             command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
             conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia
 
             button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView
         }
private: System::Void button4_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
             SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
             SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
 
             conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
             command->CommandText = "DELETE FROM table1 Where rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania, usuwamy 1 rekord w tabeli
             command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
             conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia
 
             button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView
         }
private: System::Void button3_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
             SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;");  // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
             SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
             DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę
 
             conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
             command->CommandText = "UPDATE table1 SET col1 = '1. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"',col2 = '2. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"' WHERE rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania
             command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
             conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia
 
             button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView
         }
};
}
C#

4 komentarzy

A ja wiem jakie, to są niepotrzebne. Jak masz wolne łącze, to możesz mi powiedzieć co wywalić i wtedy Ci na mail wrzuce, albo nawet tutaj.

To wywal z projektu niepotrzebne pliki ... pch, ...
Wtedy zmiesci sie w jednym

Ponieważ jest limit 512kb per plik:-)
Dzięki:-) Tylko nie wiem czy tak nieźle.... Chciałem jeszcze dokładnie opisać DataGridView, bo miałem trochę szukania co do niektórych rzeczy, no i sam jestem jeszcze beginner:-)

Wow, nieźle. Tylko czemu projekt podzieliłeś na tyle części 0_o?