C#

SQLite w .NET - C CLI

arrowman

Obiecałem tutek do SQLite i C++/CLI:
I. Na początek najlepiej ściągnąć jakiegoś admia do tej bazy danych, polecam SQLite Administrator:
http://sqliteadmin.orbmu2k.de/
ale są też inne.
Jeśli nie znamy SQL, to nie trzeba się martwić, jest też tryb graficzny.
Tworzymy nową bazę(Baza danych->Nowa), nadajemy jej nazwę "base" i wklejamy w zakładce "Zapytanie SQL" poniższy kod:

CREATE TABLE [table1] (
[col1] TEXT NULL,
[col2] TEXT NULL
);
INSERT INTO table1 ( col1, col2 ) VALUES ( "Teks w kolumnie 1.", "Teks w kolumnie 2." );

II. Mamy bazę, więc przechodzimy do C++/CLI:
Musimy zainstalować tzw. prowider do SQLite. Dobrze, że znalazł się, ktoś kto tak pięknie, to zrobił.
Pobieramy ADO.NET 2.0 Provider for SQLite:
http://sourceforge.net/projects/sqlite-dotnet2/
Z instalacją nie powinniśmy mieć problemu, wykrywa naszego Visual'a samodzielnie(jak się zatnie przy wyborze, trzeba poczekać).

Tworzymy nowy projekt Windows Form Application.

Teraz skopiujemy naszą bazę do folderu z projektem. Domyślny folder na projekty jest w "Moje Dokumenty/Visual Studio 2008\Projects\" wchodzimy w folder z nazwą projektu, tam będzie kolejny folder o tej samej nazwie, wchodzimy do niego i kopiujemy tam bazę.

Musimy dodać referencję do klasy obsługującej bazę SQLite. Wchodzimy w:
"Project->'nazwa_projektu' properties->Common Properties->Framework and References" po prawej stronie klikamy "Add New Reference" i wybieramy z listy "System.Data.SQLite".
Przechodzimy do kodu i na początku po dodawanych "namespace" dodajemy do SQLite:
using namespace

using namespace System::Data::SQLite;

III. Tworzymy 4 Buttony i DataGridView.
Obrazek formy:
form1.jpg

1. Wyświetlanie danych - button1
W designerze klikamy 2x na button1, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteDataAdapter ^adapter = gcnew SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM table1;",conn); // Tworzymy adapter i zapytanie wybierające wszystkie elementy z tabeli "tabela1"
DataTable ^table = gcnew DataTable(); // Bardzo pomocny obiekt do pracy na wynikach zapytania
adapter->Fill(table); // wypełniamy DataTabla danymi z wyniku zapytania
dataGridView1->DataSource = table; // Przypisujemy dane z DataTabla do naszego GridView

Możemy skompilować projekt, wcisnąć buttona i cieszyć się z wyświetlonych danych w DataGridView.

2. Dodawanie danych(INSERT INTO) - button2
W designerze klikamy 2x na button2, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę

conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
command->CommandText = "INSERT INTO table1 (col1, col2) Values( 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' , 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' );"; // Treść zapytania
command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView

3. Zmiana danych(UPDATE) - button3
W designerze klikamy 2x na button3, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę

conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
command->CommandText = "UPDATE table1 SET col1 = '1. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"',col2 = '2. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"' WHERE rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania, zmienia nam pierwszy wiersz, dodaje aktualny czas i datę do kolumny
command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView

Button ten edytuje pierwszy wiersz zmieniając tekst rekordu i dodaje do niego aktualny czas.

4. Usuwanie danych(DELETE) - button4
W designerze klikamy 2x na button4, aby przejść do jego zdarzenia Click. Wklejamy tam poniższy kod:

SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie

conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
command->CommandText = "DELETE FROM table1 Where rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania, usuwamy 1 rekord w tabeli
command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView

Buttona ten usuwa pierwszy rekord w tabeli.

<font size="3">Projekt do ściągnięcia:</span>
SQLite.part01.rar
SQLite.part02.rar
SQLite.part03.rar
SQLite.part04.rar
SQLite.part05.rar
SQLite.part06.rar
SQLite.part07.rar

<font size="3">Cały kod:</span>

#pragma once

namespace SQLite {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;
  using namespace System::Data::SQLite;

  /// <summary>
  /// Summary for Form1
  ///
  /// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
  ///     'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
  ///     associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,
  ///     the designers will not be able to interact properly with localized
  ///     resources associated with this form.
  /// </summary>
  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  protected: 
  private: System::Windows::Forms::DataGridView^ dataGridView1;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button2;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button3;

  private: System::Windows::Forms::Button^ button4;

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->dataGridView1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridView());
      this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->dataGridView1))->BeginInit();
      this->SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(12, 12);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->button1->TabIndex = 0;
      this->button1->Text = L"button1";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
      // 
      // dataGridView1
      // 
      this->dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode = System::Windows::Forms::DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;
      this->dataGridView1->Location = System::Drawing::Point(12, 94);
      this->dataGridView1->Name = L"dataGridView1";
      this->dataGridView1->Size = System::Drawing::Size(525, 150);
      this->dataGridView1->TabIndex = 1;
      // 
      // button2
      // 
      this->button2->Location = System::Drawing::Point(12, 41);
      this->button2->Name = L"button2";
      this->button2->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->button2->TabIndex = 2;
      this->button2->Text = L"button2";
      this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);
      // 
      // button3
      // 
      this->button3->Location = System::Drawing::Point(93, 12);
      this->button3->Name = L"button3";
      this->button3->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->button3->TabIndex = 3;
      this->button3->Text = L"button3";
      this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button3_Click);
      // 
      // button4
      // 
      this->button4->Location = System::Drawing::Point(93, 41);
      this->button4->Name = L"button4";
      this->button4->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->button4->TabIndex = 6;
      this->button4->Text = L"button4";
      this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button4_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(831, 258);
      this->Controls->Add(this->button4);
      this->Controls->Add(this->button3);
      this->Controls->Add(this->button2);
      this->Controls->Add(this->dataGridView1);
      this->Controls->Add(this->button1);
      this->Name = L"Form1";
      this->Text = L"Form1";
      this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->dataGridView1))->EndInit();
      this->ResumeLayout(false);

    }
#pragma endregion
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
         SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
         SQLiteDataAdapter ^adapter = gcnew SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM table1;",conn); // Tworzymy adapter i zapytanie wybierające wszystkie elementy z tabeli "tabela1"
         DataTable ^table = gcnew DataTable(); // Bardzo pomocny obiekt do pracy na wynikach zapytania

         conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
         adapter->Fill(table); // wypełniamy DataTabla danymi z wyniku zapytania
         dataGridView1->DataSource = table; // Przypisujemy dane z DataTabla do naszego GridView
         conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

         //a
       }
  private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

       }
private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
       SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
       DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę

       conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
       command->CommandText = "INSERT INTO table1 (col1, col2) Values( 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' , 'Data i czas dodania:"+time->Now.Now.ToString()+"' );"; // Treść zapytania
       command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
       conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

       button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView
     }
private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
       SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie

       conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
       command->CommandText = "DELETE FROM table1 Where rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania, usuwamy 1 rekord w tabeli
       command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
       conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

       button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView
     }
private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       SQLiteConnection ^conn = gcnew SQLiteConnection("Data Source = base.s3db;"); // Tworzymy nowe połączenie z bazą, base.s3db, to nasza baza danych
       SQLiteCommand ^command = gcnew SQLiteCommand(conn); // Tworzymy nowe zapytanie
       DateTime ^time = gcnew DateTime(); // Tworzymy nową datę

       conn->Open(); // Otwiarcie połączenia
       command->CommandText = "UPDATE table1 SET col1 = '1. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"',col2 = '2. Zmieniono: "+time->Now.Now.ToString()+"' WHERE rowid = ( SELECT min(rowid) FROM table1 );"; // Treść zapytania
       command->ExecuteNonQuery(); // Wykonanie zapytania
       conn->Close(); // Zamyknięcie połączenia

       button1_Click(this, e); // Wywołujemy kliknięcie button1 aby zaktualizowało nam GridView
     }
};
}
C#

4 komentarzy

Wow, nieźle. Tylko czemu projekt podzieliłeś na tyle części 0_o?

Ponieważ jest limit 512kb per plik:-)
Dzięki:-) Tylko nie wiem czy tak nieźle.... Chciałem jeszcze dokładnie opisać DataGridView, bo miałem trochę szukania co do niektórych rzeczy, no i sam jestem jeszcze beginner:-)

To wywal z projektu niepotrzebne pliki ... pch, ...
Wtedy zmiesci sie w jednym

A ja wiem jakie, to są niepotrzebne. Jak masz wolne łącze, to możesz mi powiedzieć co wywalić i wtedy Ci na mail wrzuce, albo nawet tutaj.