C#

Komentarze

pRoGi

Komentarze są bardzo ważne w programowaniu, używanie ich jest dobrym nawykiem, który szczególnie docenimy powracając do starego kodu po dłuższym czasie. W języku C# wyróżniamy trzy rodzaje komentarzy. Dwa z nich wyglądają dokładnie tak samo jak w języku C, a użycie ich wygląda następująco:

// tak wygląda prosty komentarz
namespace Komentarze
{ // wszystko do końca tej linii jest komentarzem
  class Komentarz
  {
    public static void Main()
       { 
  /* użycie takiego komentarza 
    pozwala nam
    zaznaczyć kilka linii jako komentarz*/
    }
  }
  // obydwa rodzaje komentarza są niewidoczne dla kompilatora
}

Dokumentacja XML

Ciekawą rzeczą w języku C# jest możliwość tworzenia komentarzy w formacie XML, co pozwala na automatyczne generowanie dokumentacji projektu (którą można później np. przetransformować przy pomocy języka XSL), a także ułatwia pisanie dalszych części programu, gdyż te komentarze wyświetlane są przez IntelliSense jako podpowiedzi, opisy. Użycie takich komentarzy może wyglądać następująco:

namespace Komentarze
{ 
  /// <summary>
  /// Opis klasy KomentarzXML
  /// </summary>
  public class KomentarzXML
  {
    /// <summary>
    /// Tutaj umieszczamy opis dotyczący funkcji
    /// np. funkcja zwraca dwukrotność podanej liczby
    /// </summary>
    /// <param name="n">tu możemy umieścić komentarz dotyczący zmiennej n</param>
    /// <returns>tutaj komentarz dotyczący zwracanego typu</returns>
    static int Dwukrotność(int n)
    {
      return n+n;
    }
    /// <summary>
    /// Miejsce startowe aplikacji
    /// </summary>
    public static void Main()
    {
    }
  }
}

Znaczniki dokumentacyjne:

* <Summary> - Krótki opis elementu
* <Remarks> - Rozbudowany opis elementu
* <c> - Formatowanie znaków jako kodu
* <code> - Formatowanie znaków jako kodu używane w sekcji <example>
* <example> - Przykład użycia klasy lub metody
* <exception> - Wyjątki zwracane przez klasę
* <list> - Lista elementów
* <param> - Opis parametru przypisanego do funkcji
* <paramref> - Odwołanie do parametru w innym tekście
* <permission> - Zezwolenie
* <returns> - Wartość zwracana przez funkcje
* <see cref="składowa"> - Łącze do innej składowej klasy
* <seealso cref="składowa"> - Łącze w sekcji "zobacz również"
* <value> - Opis wartości właściwości

Do programu można dołączać zewnętrzne pliki dokumentacji, które będą traktowane tak jakby znajdowały się w pliku z kodem źródłowym, jest to przydatne gdy dokumentacje i kod tworzą różne osoby.

/// <include fille='plik.csx' path='doc/member[@name="test"]' />

Taki komentarz pobiera przy pomocy pseudo języka Xpath sekcje member o parametrze name = "test" z sekcji doc zawartej w pliku "plik.csx":

<doc>
  (...)
  <member name="test">
    <summary>opis</summary>
  </member>
  (...)
</doc>
C#

0 komentarzy