Deep Copy -klonowanie obiektow

Deti

1 Wstęp
2 Kod źródłowy
3 Przykład użycia
4 Ograniczenia

Wstęp

Wiele razy może zajść potrzeba sklonowania dowolnego obiektu w naszym programie. Klonowanie obiektów może być:

 • płytkie (Shallow Copy) - zostaje utworzony nowy obiekt ze skopiowanymi strukturami (wszystkie typy proste), natomiast pola referencyjne (klasy) nie są kopiowane - następuje jedynie przepisanie wskaźnika.

 • głębokie (Deep Copy) - wszystkie pola (proste i referencyjne) są kopiowane.

Pierwszy typ klonowania można uzyskać bardzo łatwo - dziedzicząc po ICloneable i używając metody MemberwiseClone().
Gotowiec ten pokazuje metodę na kopiowanie głębokie.

Kod źródłowy

Cała logika zawiera się w klasę HCloner:

using System;
using System.Reflection;
using System.Collections.Generic;

namespace HAKGERSoft {

  public static class HCloner {

    public static T DeepCopy<T>(T obj){
      if(obj==null)
        throw new ArgumentNullException("Object cannot be null");
      return (T)Process(obj,new Dictionary<object,object>(){ });
    }

    static object Process(object obj,Dictionary<object,object>circular) {
      if(obj==null)
        return null;
      Type type=obj.GetType();
      if(type.IsValueType || type==typeof(string)) {
        return obj;
      }
      if(circular.ContainsKey(obj))
        return circular[obj];
      if(type.IsArray) {
        string typeNoArray=type.FullName.Replace("[]",string.Empty);
        Type elementType=Type.GetType(string.Format("{0}, {1}",typeNoArray,type.Assembly.FullName));
        var array=obj as Array;
        Array copied=Array.CreateInstance(elementType,array.Length);
        circular[obj]=copied;
        for(int i=0; i<array.Length; i++) {
          object element=array.GetValue(i);
          object copy=null;
          if(element!=null && circular.ContainsKey(element))
            copy=circular[element];
          else
            copy=Process(element,circular);
          copied.SetValue(copy,i);
        }
        return Convert.ChangeType(copied,obj.GetType());
      }
      if(type.IsClass) {
        object toret=Activator.CreateInstance(obj.GetType());
        circular[obj]=toret;
        FieldInfo[] fields=type.GetFields(BindingFlags.Public|BindingFlags.NonPublic|BindingFlags.Instance);
        foreach(FieldInfo field in fields) {
          object fieldValue=field.GetValue(obj);
          if(fieldValue==null)
            continue;
          object copy=circular.ContainsKey(fieldValue)?circular[fieldValue]: Process(fieldValue,circular);
          field.SetValue(toret,copy);
        }
        return toret;
      }
      else
        throw new ArgumentException("Unknown type");
    }

  }
}

Przykład użycia

Nic prostszego:

SimpleTestObject sto=new SimpleTestObject();
SimpleTestObject copy=HCloner.DeepCopy(sto);

.. gdzie SimpleTestObject to nasza klasa testowa.

Ograniczenia

 • nie kopiuje już przypisanych delegatów do zdarzeń
 • nie radzi sobie z polami readonly
 • nie radzi sobie z klasami, które nie mają publicznego konstruktora bez parametrów

0 komentarzy