Max

Loganek
template <class T> const T& max( const T& a, const T& b );

zwraca maksymalną wartość spośród dwóch podanych jako argumenty wartości

Przykład


#include <iostream>
#include <algorithm>

int main()
{
  int x = 10;
  int y = 20;

  std::cout<<std::max(x, y); //wyświetli 20
}

0 komentarzy