Size

Coldpeer

std::string::size

Opis

size_t size() const;

Pozwala sprawdzić, ile aktualnie dany string przechowuje znaków.
Działa identycznie jak length.

Zwraca
<dl><dt></dt><dd>ilość znaków znajdujących się w obiekcie Klasy string</dd></dl>

Przykład

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
    using namespace std;

    string foo("XXX");
    cout << foo.size() << endl; // 3
}

Zobacz też:

0 komentarzy