Memset

mario1
void *memset( void *s, int c, size_t n );

Funkcja memset wypełnia bufor określonymi znakami.

Paramerty:<dl><dt>s</dt><dd>Bufor w którym zostaną zmienione znaki.</dd><dt>c</dt><dd>Znak którym zostanie wypełniony bufor.</dd><dt>n</dt><dd>Ilość znaków która ma zostać zmieniona.</dd></dl>Zwracana wartość:
Funkcja zwraca s.

Przykład:

```cpp #include <string.h> #include <stdio.h>

int main()
{
char adres[] = "http://4programmers.net/\0";

// tekst przed działaniem funkcji memset
puts(adres);
memset(adres, '#', 24);

// i po jej działaniu
puts(adres);

return 0;
}

0 komentarzy