Cstdio

stdio.h (cstdio)

Standardowa biblioteka C służąca do wykonywania operacji wejścia-wyjścia na strumieniach.

Funkcje


 • Clearerr – czyści wskaźnik błędu,
 • fclose – zamyka strumień,
 • feof – sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku,
 • ferror – sprawdza czy wystąpiły błędy,
 • fflush – czyści strumień,
 • fgetc – czyta kolejny znak ze strumienia,
 • fgetpos – zwraca pozycje w strumieniu,
 • fgets – zwraca łańcuch znaków ze strumienia,
 • fopen – otwiera plik,
 • fprintf – wkłada sformatowane dane do strumienia,
 • fputc – zapisuje znak w strumieniu,
 • fputchar – wypisuje znak w standardowym wyjściu,
 • fputs – zapisuje łańcuch znaków w strumieniu,
 • fread – czyta blok danych ze strumienia,
 • freopen – otwiera ponownie plik używając innego trybu pracy,
 • fscanf – czyta sformatowane dane ze strumienia,
 • fseek – przemieszcza wewnętrzny wskaźnik pliku,
 • fsetpos – przemieszcza wskaźnik pliku w określoną pozycje,
 • ftell – zwraca bieżącą pozycje wewnętrznego wskaźnika pliku,
 • fwrite – zapisuje blok danych do strumienia,
 • getc – zwraca następny znak,
 • getchar – zwraca kolejny znak ze standardowego wejścia,
 • gets – zwraca łańcuch ze standardowego wejścia,
 • getw – zwraca wartość typu int ze strumienia,
 • Perror – wyświetla komunikat błędu,
 • printf – wyświetla sformatowane dane w standardowym wyjściu,
 • putc – zapisz znak w strumieniu,
 • putchar – wyświetl znak w standardowym wyjściu,
 • puts – wyświetl łańcuch znaków w standardowym wyjściu,
 • putw – zapisuje wartość typu całkowitego w strumieniu,
 • remove – usuwa plik,
 • rename – zmienia nazwę pliku lub katalogu,
 • rewind – przesuwa wskaźnik na początek pliku,
 • scanf – czyta sformatowane dane ze standardowego wejścia,
 • setbuf – zmienia sposób buforowania strumienia,
 • setvbuf – zmienia sposób buforowania strumienia,
 • sprintf – zamienia sformatowane dane na łańcuch znaków,
 • sscanf – odczytuje sformatowane dane z łańcucha znaków,
 • tmpfile – otwiera plik tymczasowy,
 • tmpnam – generuje unikatową nazwę pliku tymczasowego,
 • ungetc – wkłada znak z powrotem do strumienia.

0 komentarzy