VGA, Przewijanie ekranu, dwie warstwy

LOSMARCELOS

Techniki przewijania "paralaktycznego"
Co to jest zjawisko paralaksy ? Doświadczemy tego jak jedziemy samochodem. Obiekty bliżej przesuwają się szybciej, dalsze... wolniej.

Można taki efekt zrobić przy pomocy C, assemblera i trybu 13 h

user image

O to przykładowy kod w C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <dos.h>
#include "paralx.h"

  char *MemBuf,      // wskaźnik na bufor
     *BackGroundBmp,   // wskaźnik na bitmape tła
     *ForeGroundBmp,   // wskaźnik na bitmapę pierwszego planu
     *VideoRam;     // wskaźnik na pamięć video VGA

  PcxFile pcx;       // struktura danych pliku typu PCX

  int volatile KeyScan;  // modyfikowane przez przerwanie klawiatury

  int frames=0,      // liczba wyświetlonych klatek
    PrevMode;      // przechowuje oryginalny tryb video

  int background, // znacznik podziału tła bitmapy
    foreground, // znacznik podziału bitmapy pierwszoplanowej
    position;  // całkowita odległość przewijania

  void _interrupt (*OldInt9)(void); // // wskaźnik na procedure obsługi przerwania klawiatury systemu BIOS

//
// Ta funkcja ładuje plik PCX
//
  int ReadPcxFile(char *filename,PcxFile *pcx)
  {
   long i;
   int mode=NORMAL,nbytes;
   char abyte,*p;
   FILE *f;

   f=fopen(filename,"rb");
   if(f==NULL)
    return PCX_NOFILE;
   fread(&pcx->hdr,sizeof(PcxHeader),1,f);
   pcx->width=1+pcx->hdr.xmax-pcx->hdr.xmin;
   pcx->height=1+pcx->hdr.ymax-pcx->hdr.ymin;
   pcx->imagebytes=(unsigned int)(pcx->width*pcx->height);
   if(pcx->imagebytes > PCX_MAX_SIZE)
    return PCX_TOOBIG;
   pcx->bitmap=(char*)malloc(pcx->imagebytes);
   if(pcx->bitmap == NULL)
    return PCX_NOMEM;

   p=pcx->bitmap;
   for(i=0;i<pcx->imagebytes;i++)
   {
    if(mode == NORMAL)
    {
     abyte=fgetc(f);
     if((unsigned char)abyte > 0xbf)
     {
      nbytes=abyte & 0x3f;
      abyte=fgetc(f);
      if(--nbytes > 0)
       mode=RLE;
     }
    }
    else if(--nbytes == 0)
     mode=NORMAL;
    *p++=abyte;
   }

   fseek(f,-768L,SEEK_END);   // odczytanie palety kolorów
   fread(pcx->pal,768,1,f);
   p=pcx->pal;
   for(i=0;i<768;i++)      // przesunięcie bitów palety
    *p++=*p >>2;
   fclose(f);
   return PCX_OK;        // zwróć wynik funkcji
  }

//
// To jest nowa procedura obsługi przerwania 9h.
// W przypadku niewyłączenia obsługi przerwania systemu BIOS przytrzymanie klawisza
// powoduje przepełnienie bufora klawiatury i bardzo denerwujące pipczenie. 
//
//   void _(podkreślnik)interrupt NewInt9(void) w niektórych kompilatorach C/C++
  void _interrupt NewInt9(void)
  {
   register char x;

   KeyScan=inp(0x60);    // odczytanie kodu klawisza
   x=inp(0x61);       // poinformowanie klawiatury, że naciśnięto klawisz
   outp(0x61,(x|0x80));
   outp(0x61,x);
   outp(0x20,0x20);         // wysyłanie kodu End-Of-Interrupt
   if(KeyScan == RIGHT_ARROW_REL || // sprawdzenie kodu klawisza
     KeyScan == LEFT_ARROW_REL)
     KeyScan=0;
  }

//
// Ta funkcja odtwarza oryginalną obsługę przerwania klawiatury
//
  void RestoreKeyboard(void)
  {
   _dos_setvect(KEYBOARD,OldInt9);
  }

//
// Ta funkcja zapamiętuje oryginalną obsługę przerwania klawiatury i instaluje nową
//
  void InitKeyboard(void)
  {
   OldInt9=_dos_getvect(KEYBOARD);  // zapamiętanie oryginału
   _dos_setvect(KEYBOARD,NewInt9);  // zainstalowanie nowej obsługi
  }

//
// Ta funkcja wywołuje system BIOS do ustawienia wszystkich rejestrów karty VGA
// na podstawie zawartości tablicy PAL
//
  void SetAllRgbPalette(char *pal)
  {
   struct SREGS s;
   union REGS r;

   segread(&s);          // odczytanie wartości aktualnego segmentu
   s.es=FP_SEG((void far*)pal);  // ustawienie rejestru na tablice pal
   r.x.dx=FP_OFF((void far*)pal); // odczyt przesunięcia tablicy pal
   r.x.ax=0x1012;         // funkcja 10h, podfunkcja 12h systemu BIOS
   r.x.bx=0;            // początkowy rejestr
   r.x.cx=256;           // końcowy rejestr
   int86x(0x10,&r,&r,&s);     // wywołanie systemu BIOS
  }

//
// Ta funkcja ustawia tryb 13h
//
  void InitVideo()
  {
   union REGS r;

   r.h.ah=0x0f;        // funkcja systemu BIOS 0fh
   int86(0x10,&r,&r);     // wywołanie systemu BIOS
   PrevMode=r.h.al;      // zapamiętanie poprzedniego trybu
   r.x.ax=0x13;        // ustawienie trybu 13h : 320X200X256
   int86(0x10,&r,&r);     // wywołanie systemu BIOS
   VideoRam=MK_FP(0xa000,0); // utworzenie wskaźnika na pamięci VIDEO
  }

//
// Ta funkjca przywraca poprzedni tryb VIDEO
//
  void RestoreVideo()
  {

   union REGS r;

   r.x.ax=PrevMode;     // odtworzenie poprzedniego trybu
   int86(0x10,&r,&r);    // wywołanie systemu BIOS
  }

//
// Ta funkjca ładuje warstwy
//
  int InitBitmaps()
  {
   int r;

   background=foreground=1;        // punkt początkowego podziału

   r=ReadPcxFile("backgrnd.pcx",&pcx);   // odczytanie bitmapy tła
   if(r != PCX_OK)             // sprawdź czy nie było błędów
    return FALSE;
   BackGroundBmp=pcx.bitmap;        // zapamiętanie wskaźnika na bitmape
   SetAllRgbPalette(pcx.pal);       // ustaw palete VGA

   r=ReadPcxFile("foregrnd.pcx",&pcx);   // odczytanie bitmapy pierwszego planu
   if(r != PCX_OK)             // sprawdź czy nie było błędów
    return FALSE;
   ForeGroundBmp=pcx.bitmap;        // zapisz wskaźnik bitmapy

   MemBuf=malloc(MEMBLK);         // utworzenie bufora
   if(MemBuf == NULL)           // sprawdź czy nie było błędów
    return FALSE;

   memset(MemBuf,0,MEMBLK);        // wyczyść bufor
   return TRUE;              // Wszystko OK ! :-)
  }

//
// Ta funkcja zwalnia całą pamięć przydzieloną przez program
//
  void FreeMem()
  {
   free(MemBuf);
   free(BackGroundBmp);
   free(ForeGroundBmp);
  }

//
// Ta funkcja rysuje warstwy.
// Porządek jest wyznaczany na podstawie wartości współrzędnej "z"
//
  void DrawLayers()
  {
   OpaqueBlt(BackGroundBmp,0,100,background);
   TransparentBlt(ForeGroundBmp,50,100,foreground);
  }

//
// Ta funkcja obsługuje animację. Proszę zauważyć, że jest to najbardziej krytyczna część kodu.
// Aby ją zoptymalizować należało by przepisać ją w asemblerze
//
  void AnimLoop()
  {
   while(KeyScan != ESC_PRESSED)    // powtarzaj dopóki nie naciśnięto ESC
   {
    switch(KeyScan)          //
    {
    case RIGHT_ARROW_PRESSED:     // naciśnięto strzałkę w prawo
     position--;           //
     if(position < 0)        // jeśli doszliśmy do końca to przerwij przewijanie
     {
      position=0;
      break;
     }
     background-=1;         // przewijanie tła o 2 piksele
     if(background < 1)       // czy osiągnęliśmy koniec ?
      background+=VIEW_WIDTH;    // ...to "zawijamy"

     foreground-=2;         // przewijanie planu pierwszego o 4 piksele
     if(foreground < 1)       // czy osiągneliśmy koniec ?
      foreground+=VIEW_WIDTH;    // ... jeśli tak to "zawijamy" 

     break;
    case LEFT_ARROW_PRESSED:     // naciśnięto strzałkę w lewo
     position++;           //
     if(position > TOTAL_SCROLL)   // zatrzymaj przewijanie jeśli doszliśmy do końca
     {
      position=TOTAL_SCROLL;
      break;
     }
     background+=1;         // przewijanie tła o 2 piksele
     if(background > VIEW_WIDTH-1)  // czy osiągneliśmy krawedź ekranu ?
      background-=VIEW_WIDTH;    // ...to "zawijamy"

     foreground+=2;         // przewijanie planu pierwszego o 4 piksele
     if(foreground > VIEW_WIDTH-1)  // czy osiągneliśmy krawędź ekranu ?
      foreground-=VIEW_WIDTH;    // ... to "zawijamy"

     break;
    default:             //
     break;
    }
    DrawLayers();          // narysowanie warstw w buforze
    memcpy(VideoRam,MemBuf,MEMBLK); // skopiowanie zawartości bufora do pamięci video
    frames++;            // liczba wyświetlonych klatek
   }
  }

//
// Ta funkjca dokonuje inicjalizacji
//
  void Initialize()
  {
   position=0;
   InitVideo();      // ustaw tryb 13h
   InitKeyboard();     // zainstaluj naszą "obsługe klawiatury"
   if(!InitBitmaps())   // odczytanie bitmap
   {
    CleanUp();      // zwolnienie pamięci 
    printf("\nError loading bitmaps\n");
    exit(1);
   }
  }

//
// Wykonanie operacji "porządkowych" 
//
  void CleanUp()
  {
   RestoreVideo();    // odtworzenie trybu video
   RestoreKeyboard();  // odtworzenie obsługi klawiatury
   FreeMem();      // zwolnienie pamięci
  }

//
// To jest początek głównego programu. Ta funkcja wywołuje funkcje inicjalizacyjną.
// Następnie odczytuje zegar i uruchamia pętle animacyjną i na koniec ponownie odczytuje zegar
// Wartości zegara są wykorzystywane do obliczenia prędkości. 
//
  int main()
  {
   clock_t begin,fini;

   Initialize();     // ustawienie trybu video, ładowanie bitmap. itp.

   begin=clock();     // odczytanie zegara
   AnimLoop();      // wykonianie animacji
   fini=clock();     // ponowne odczytanie zegara

   CleanUp();       // zwolnienie pamięci, operacje "porządkowe" 
   printf("Frames: %d\nfps: %f\n",frames,(float)CLK_TCK*frames/(fini-begin));
   return 0;
  }

A to nagłowek :

//
// Ten nagłówek definiuje stałe i struktury używane w programie
//
  #define KEYBOARD 0x09
//
// Kody naciśnięcia i zwolnienia klawiszy wykorzystywane przez procedure obsługi przerwania INT 9h
//
  #define RIGHT_ARROW_PRESSED  77
  #define RIGHT_ARROW_REL   205
  #define LEFT_ARROW_PRESSED  75
  #define LEFT_ARROW_REL    203
  #define ESC_PRESSED     129
  #define UP_ARROW_PRESSED   72
  #define UP_ARROW_REL     200
  #define DOWN_ARROW_PRESSED  80
  #define DOWN_ARROW_REL    208

  #define VIEW_WIDTH  320
  #define VIEW_HEIGHT  150
  #define MEMBLK    VIEW_WIDTH*VIEW_HEIGHT
  #define TRANSPARENT  0    // indeks koloru przezroczystych pikseli
  #define TOTAL_SCROLL 320

  enum {NORMAL,RLE};
  enum {FALSE,TRUE};

  typedef struct
  {
   char manufacturer;  /* Zawsze ma wartość 0 */
   char version;     /* Zawsze 5, jeśli paleta kolorów wynosi 256 */
   char encoding;    /* Zawsze ma wartość 1 */
   char bits_per_pixel; /* Powinno mieć 8 w przypadku plików 256 kolorowych */
   int xmin,ymin;    /* Wspołrzędne górnego lewego rogu */
   int xmax,ymax;    /* Szerokość i wysokość obrazu */
   int hres;      /* Pozioma rozdzielczość obrazu */
   int vres;      /* Pionowa rozdzielczość obrazu */
   char palette16[48];  /* Paleta karty EGA; nie używana w przypadku obrazów 256 kolorów */
   char reserved;    /* Zarezerwowane w przypadku przyszłych zastosowań */
   char color_planes;  /* */
   int bytes_per_line; /* Liczba bajtów w jednym wierzszu */
   int palette_type;  /* Ma wartość 2, w przypadku palety kolorowej */
   char filler[58];   /* */
  } PcxHeader;

  typedef struct
  {
   PcxHeader hdr;
   char *bitmap;
   char pal[768];
   unsigned imagebytes,width,height;
  } PcxFile;

  #define PCX_MAX_SIZE 64000L
  enum {PCX_OK,PCX_NOMEM,PCX_TOOBIG,PCX_NOFILE};

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

  int ReadPcxFile(char *filename,PcxFile *pcx);
  void _interrupt NewInt9(void);
  void RestoreKeyboard(void);
  void InitKeyboard(void);
  void SetAllRgbPalette(char *pal);
  void InitVideo(void);
  void RestoreVideo(void);
  int InitBitmaps(void);
  void FreeMem(void);
  void DrawLayers(void);
  void AnimLoop(void);
  void Initialize(void);
  void CleanUp(void);
  void OpaqueBlt(char *,int,int,int);
  void TransparentBlt(char *,int,int,int);

#ifdef __cplusplus
 }
#endif

Literatura :
Sztuczki i Tajemnice Programowania Gier, LaMothe, Ratcliff, Seminatore & Tyler, LT&P, Warszawa 1996
Podręczk użytkownika systemu MS-DOS 6.22, Wrocław 1996

5 komentarzy

aby dzialalo nalezy zmienic nazwe pliku z LAYERS.PCX na BACKGRND.PCX wtedy dziala ale tez chyba cos nie do konca (przynajmniej u mnie)

eh, kto w tym jeszcze pisze ;P
teraz się korzysta z OpenGL\'a :]

ja tam korzystam raczej z asm\'a i C czystego :P

hmm pomysl dobry ale stary, wszystko wporzo ale ta implementacja nie bedzie zdatna w zyciu dlatego ze jest zawolna. Jezeli chcesz miec plynna animacje uzywaj tego samego pomyslu ale w oparciu o pamiec karty VGA w trybie modeX...

asm i C, ok, to sie teraz przydaje tylko do programowania hardware\'u, ale nie do zastosowań dla jakich kolwiek End-Userów. Biblioteki graficzne + asm dla MMX i nowszych instrukcji -to jest to! Diabelnie szybkie i uzywane (np. blending). Ale 13h to juz zdecydowanie przezytek, mile wspomniania i tyle :)