Wyszukiwanie na listach

januzi

Wyszukiwanie danych w dużej tablicy może sprawić problem. Liniowe przeszukiwanie jest niezbyt wydajne, a szukania binarnego nie ma jak użyć (no chyba że posortuje się tablicę quicksortem tak żeby nie zgubić informacji o położeniu danych w tablicy i żeby odtworzyć potem tą tablicę). Jednym ze sposobów szybkiego wyszukania może być wyszukiwanie na listach. Pierwszy krok to O(n), drugi natomiast zależy od ilości znalezionych elementów cząstkowych. Pomysł jest taki :
a) do dwóch list wpisujemy położenie pierwszej i ostatniej szukanej litery, tablicę przeszukujemy liniowo ( stąd te O(n) )
b) bierzemy obydwie listy (A i B) i porównujemy odległości pomiedzy położeniami w nich zapisanymi. Jeśli (A.poz - B.poz) < length(szukany) to przesuwamy wskaźnik B na następny element. Jeśli (A.poz - B.poz) > length(szukany) to przesuwamy A na następny element.
c) jeśli długość się zgadza to dopiero wtedy porównujemy ciąg bajtów z tabeli z szukanym ciągiem
d) jeśli dojdziemy z A lub z B do końca listy to znaczy, że szukanego ciągu bajtów nie ma w tablicy

Do wyszukiwania będzie potrzebna lista z głową (żeby za każdym razem mieć dostęp do ostatniego elementu, przyspieszy to dodawanie elementów do listy). Z potrzebnych funkcji należy wymienić : dodawanie elementu do listy oraz kasowanie listy. Poniżej przedstawione są potrzebne funkcje i procedury.

Program był napisany we Free Pascalu.

type
 TWskaznik = ^TElement ;
 TElement = record
           adres  : LONGINT ;
           nastepny : TWskaznik ;
          end ;
var
  Wskazniki : array [ 0 .. 255, 0 .. 1 ] OF INTEGER ; { bajty wskazujace na jakiejs miejsce }
  IloscWskaznikow : INTEGER ; { ilosc zapamietanych wskaznikow }

{* wyzeruj wskazniki, dla pewnosci *}
PROCEDURE ustaw_wskazniki ;
VAR 
 a : BYTE ;
BEGIN
 FOR a := 0 TO 255 DO
   BEGIN
    TabAdresow[a] := NIL ;
    TabHead[a] := NIL ;
   END ;
 FOR a := 0 TO 255 DO
  BEGIN
   Wskazniki[a,0] := -1 ;
   Wskazniki[a,1] := -1 ;
  END ;
END ;

{ dodawanie do listy, oznaczony koniec listy zeby bylo szybciej }
PROCEDURE add_addres( VAR poczatek, koniec : TWskaznik ; element : TWskaznik ) ;
BEGIN
 IF ( poczatek = NIL ) THEN { lista pusta }
  BEGIN
   Poczatek := element ;
   Koniec := element ;
  END
 ELSE { dodaj na koniec }
  BEGIN
   Koniec^.nastepny := element ;
   Koniec := element ;
  END ;
END ;

{* dodaj adres poczatkowego bajtu do listy i ustaw znacznik glowy na nastepny element *}
PROCEDURE dodaj_adres( znak, nr : byte ; adres : LONGINT ) ;
VAR 
 tmp : TWskaznik ;
BEGIN
 new ( tmp ) ;
 tmp^.adres := adres ;
 tmp^.nastepny := NIL ;
 add_addres( TabAdresow[nr], TabHead[nr], tmp ) ;
END ;

{ usuwanie zmiennych dynamicznych }
PROCEDURE kasuj_adres ;
VAR 
 tmp : TWskaznik ;
 a : BYTE ;
BEGIN
 FOR a := 0 TO 255 DO
  IF ( TabAdresow[a] <> NIL ) THEN
   WHILE ( TabAdresow[a] <> NIL ) DO
    BEGIN
     tmp := TabAdresow[a] ;
     TabAdresow[a] := TabAdresow[a]^.nastepny ;
     DISPOSE( tmp ) ;
    END ;
END ;

VAR
 Tmp1, Tmp2 : TWskaznik ;

(* Faster Searching Routine - czesc szukajaca *)
FOR b := wPliku TO IloscDanych DO
BEGIN
 { dane - tablica 
   w_pliku - polozenie poczatkowe szukania 
   ilosc_danych - ilosc danych w tablicy 
   zdanie2 - szukany ciag znakow
 }

 IF (Dane[b] = Zdanie2[1]) THEN
   dodaj_adres( ord(dane[b]), 0, b ) ;
 IF (Dane[b] = Zdanie2[length(zdanie2)]) THEN
   dodaj_adres( ord(Dane[b]), 1, b ) ;
END ;

{ polozenie pierwszej litery }
Tmp1 := TabAdresow[0] ;
a := wPliku ;
znaleziony := FALSE ;
WHILE ( tmp_1 <> NIL ) AND NOT( znaleziony ) AND NOT( keypressed ) DO
 BEGIN
  StartTu := Tmp1^.adres ; { adres pierwszej litery }
  { znajdz adres wiekszy od polozenia kursora }
  WHILE ( Tmp1 <> NIL ) AND ( StartTu < a ) DO
   BEGIN
    Tmp1 := Tmp1^.nastepny ;
    StartTu := Tmp1^.adres ;
   END ;

  { ostatnia litera szukanego zdania}
  Tmp2 := TabAdresow[1] ;
  IF Tmp2 <> NIL THEN KoniecTu := Tmp2^.adres 
  ELSE KoniecTu := 1000000 ; { adres ostatniej litery }

  { wyszukiwanie odpowiedniej roznicy pomiedzy polozeniami }
  WHILE ( Tmp2 <> NIL ) AND ( KoniecTu - StartTu + 1 < length( Zdanie2 ) ) DO
   BEGIN
    Tmp2 := Tmp2^.nastepny ;
    IF Tmp2 <> NIL THEN KoniecTu := Tmp2^.adres ;
   END ;

  { jesli zgadza sie, to sprawdzenie, czy wyraz pasuje do wzorca }
  IF ( KoniecTu - StartTu + 1 ) = length( Zdanie2 ) THEN
   BEGIN
    { skopiuj fragment z tablicy }
    wzorzec2 := '' ;
    FOR b := StartTu TO KoniecTu DO
     wzorzec2 := wzorzec2 + dane[b] ;
    IF wzorzec2 = zdanie2 THEN znaleziony := TRUE
    ELSE Tmp1 := Tmp1^.nastepny ; { nie pasuje }
   END
  ELSE Tmp1 := Tmp1^.nastepny ; { dlugosc sie nie zgadza }
 END ;

 kasuj_adres ; { zwolnij pamiec dynamiczna }

W 9 Mb tablicy przegląd trwa około 8 sekund.

5 komentarzy

faktycznie akurat mam program na listach dwukierunkowych ze strażnikami i zastanawiam się nad innym niż liniowe szukanie ... zobaczyłem tytuł i się ucieszyłem ale po przeczytanie paru linijek zrezygnowałem ... (to też nie złośliwość tylko pomoc) WIĘCEJ STARANNOŚCI - zobacz jak to robią inni
nara

 1. są różne standardy formatowania tekstu. np. taki w którym słowa kluczowe są napisane WIELKIMI literami
 2. nie widzę w moim formatowaniu nic złego, takie jest przyjęte na studiach i takim się posługuję. ma być mniej wcięć, czy np. begin po then ?
 3. procki umieściłem, żeby pokazać w jaki sposób można rozwiązać to zagadnienie. Nie twierdzę, że są idealne. Poza tym trzeba je odpowiednio dostosować do własnego programu.

Dobre, dobre, ale kiepskie stylistycznie:

 1. słowa kluczowe (begin, end, if, procedure, generalnie wszystkie pogrubione) MAŁYMI :) literami.
 2. Bez podkreśleń ("_") w identyfikatorach, zamiast tego tzw. styl wielbłądzi ("TabAdresow" zamiast "tab_adresow"), to nie PHP tylko Delphi.
 3. <- to 3 powinno się rozciągnąć jeszcze do 9999, zerknij na http://www.borland.com, gdzieś tam jest art o poprawnym formatowaniu kodu, KONIECZNIE go przeczytaj, zanim opublikujesz następne źródła.

PS. Potraktuj to jako pomoc, a nie złośliwość.

[dopisane]
Jeszcze jedno: tag < delphi >!!!

i się ucieszyłem ale po przeczytanie paru linijek zrezygnowałem ... (to też nie złośliwość tylko pomoc) WIĘCEJ STARANNOŚCI - zobacz jak to robią inni

i się ucieszyłem ale po przeczytanie paru linijek zrezygnowałem ... (to też nie złośliwość tylko pomoc) WIĘCEJ STARANNOŚCI - zobacz jak to robią inni http://www.eluxurybrandstore.com/