Ośmiu hetmanów

RafalS

Program do wyszukiwania pozycji 8-miu hetmanów na szachownicy. Figury powinny być tak ustawione, aby żaden hetman nie szachował innego. Pozycja pierwszego hetmana jest wczytywana z klawiatury i nie może się zmienić.

Program działa w sposób rekurencyjny. W jednym stopniu rekurencji znajdowana jest pozycja jednego hetmana. Zgodnie z regułami szachowymi każdy hetman powinien znajdować w osobnej kolumnie i w osobnym wierszu, dlatego w jednym stopniu rekurencji przeszukiwana jest tylko jedna kolumna. Przeszukiwanie trwa do momentu znalezienia pierwszego bezpiecznego pola w kolumnie. Wybrane rozwiązanie jest przykładem algorytmu rekurencyjnego z powrotami. Gdy dla kolejnego hetmana zostanie przeszukana cała kolumna i bezpieczna pozycja nie zostanie znaleziona, następuje powrót do poprzedniego stopnia rekurencji, usunięcie poprzedniego hetmana z bezpiecznej pozycji i poszukiwanie kolejnego bezpiecznego położenia w tej kolumnie. Próby trwają do momentu aż znaleziona zostanie bezpieczna pozycja dla wszystkich hetmanów. Kolumna w której został ustawiony hetman ,którego pozycja została wczytana z klawiatury, nigdy nie jest przeszukiwana ponieważ pozycja tego hetmana nie może się zmienić. Zatem głębokość rekurencji wynosi siedem co powoduje przyśpieszenie znalezienia rozwiązania. Przy ustawieniu hetmana na określonym polu zadanym z klawiatury zawsze znajdowane jest to samo rozwiązanie. Nie jest to jedyne rozwiązanie ,ale jest pierwsze znalezione rozwiązanie. Dalsze poszukiwania nie są przeprowadzane.

Program Osmiu_hetmanow;

{kompilowany w srodowisku Turbo Pascal 7.0}

{****************************************************************************}
{Program wyszukuje pozycje osmiu hetmanow na szachownicy. Figury powinny byc}
{tak ustawione, aby zaden hetman nie szachowal innego. Pozycja pierwszego}
{hetmana jest wczytywana z klawiatury i nie moze sie zmienic.}
{****************************************************************************}

uses crt2;

type Tdane_wejsciowe=1..8;

 var nr_wier,nr_kol:Tdane_wejsciowe;{przechowuja dane wczytane z klawiatury}
   znaleziono_roz:boolean;    {informuje o znalezieniu rozwiazania}
   Brak_het_przek_G_D:array[-7..7]of boolean;
{Tablica przekatnych biegnacych z gory na dol-wartosc true w komorce tablicy}
{o numerze=nr_kol-nr_wier oznacza brak hetmana na tej przekatnej}
   Brak_het_przek_D_G:array[2..16]of boolean;
{Tablica przekatnych biegnacych z dolu na gore-wartosc true w komorce tablicy}
{o numerze=nr_kol+nr_wier oznacza brak hetmana na tej przekatnej}
   Brak_het_w_wier:array[1..8]of boolean;
{Tablica wierszy-wartosc true oznacza brak hetmana w wierszu o nr=nr_wier}
   Poz_het_w_kol:array[1..8]of Tdane_wejsciowe;
{Tablica pozycji hetmanow-nr komorki w tablicy oznacza nr kol.,wartosc tam}
{zapisana to nr wier. gdzie znajduje sie hetman po znalezieniu rozwiazania}

{****************************************************************************}

Procedure wczytaj_dane(var nr_wier,nr_kol:Tdane_wejsciowe);
var licz_gwd:integer;  {licznik gwiazdek}
 begin
  writeln('             *Program_Osmiu hetmanow* ');
  writeln;

   for licz_gwd:=1 to 80 do
    write('*');
  writeln;

  write('Opis:Program wyszukuje pozycje osmiu hetmanow na szachownicy,');
  write('figury powinny byc tak ustawione, aby zaden hetman nie szachowal');
  write(' innego.Pozycja pierwszego hetmana jest wczytywana z klawiatury');
  writeln(' i nie moze sie zmienic.');
  writeln;

   for licz_gwd:=1 to 80 do
    write('*');
  writeln;

 {$I-} {dyrektywa(polecenie) kompilatora wylaczajaca sprawdzanie}
    {poprawnosci I/O,funkcja IOresult zwraca 0 gdy operacja I/O poprawna}

  writeln('Podaj pozycje pierwszego hetmana.');
  writeln('Podaj nr wiersza gdzie zostanie ustawiony hetman-lb. od 1 do 8:');
  readln(nr_wier);
   while (IOresult <> 0) or (not (nr_wier in [1..8]) ) do
    begin
     writeln('Numer wiersza powinien byc lb. calkowita z zakresu od 1 do 8');
     writeln('Podaj ponownie numer wiersza:');
     readln(nr_wier);
    end;

  writeln('Podaj nr kolumny gdzie zostanie ustawiony hetman-lb. od 1 do 8:');
  readln(nr_kol);
   while (IOresult <> 0) or (not (nr_kol in [1..8]) ) do
    begin
     writeln('Numer kolumny powinien byc lb.calkowitĄ z zakresu od 1 do 8:');
     writeln('Podaj ponownie numer kolumny');
     readln(nr_kol);
    end;

 end;

{****************************************************************************}

{Procedura zapisuje do tablic poczatkowe wartosci oznaczjace czy w danym}
{wierszu,przekatnej wystepuje hetman,hetman bedzie wystepowal tylko na }
{pozycji wczytanej z klawiatury,na tych pozycjach w tablicach wartosc false}

Procedure inicjuj_szachownice(nr_wier,nr_kol:Tdane_wejsciowe);
   var i:integer;   {zmienna uzywana jako licznik petli}
 begin
  for i:=-7 to 7 do
   Brak_het_przek_G_D[i]:=true;
  for i:= 2 to 16 do
   Brak_het_przek_D_G[i]:=true;
  for i:= 1 to 8 do
   Brak_het_w_wier[i]:=true;

  Brak_het_przek_G_D[nr_kol-nr_wier]:=false;
  Brak_het_przek_D_G[nr_kol+nr_wier]:=false;
  Brak_het_w_wier[nr_wier]:=false;
  Poz_het_w_kol[nr_kol]:=nr_wier;{zapisanie pierwszego wyniku do tablicy}
 end;               {przechowujacej wyniki}

{****************************************************************************}

{Procedura wyszukuje bezpieczne polozenia hetmanow i zapisuje wyniki do   }
{tablicy o nazwie Poz_het_w_kol,indeks tablicy to nr kol,a wartosc tam    }
{zapisana to numer wiersza                          }

Procedure wyszukaj_poz_het(akt_kol:integer; var znaleziono_roz:boolean);
   var akt_wier:integer;

 begin
  akt_wier:=0;
  repeat
   inc(akt_wier);
   znaleziono_roz:=false;
   if ((Brak_het_przek_G_D[akt_kol-akt_wier]) and {jezeli pozycja bezp.}
     (Brak_het_przek_D_G[akt_kol+akt_wier]) and
     (Brak_het_w_wier[akt_wier]))        then    begin
     Poz_het_w_kol[akt_kol]:=akt_wier;     {ustaw hetmana}
     Brak_het_przek_G_D[akt_kol-akt_wier]:=false;
     Brak_het_przek_D_G[akt_kol+akt_wier]:=false;
     Brak_het_w_wier[akt_wier]:=false;

     if ( not ( ( akt_kol = 7 ) and ( nr_kol = 8 ) ) ) and
       ( akt_kol < 8 )      then     {jezeli jest to 7 kol.}
                           {i w 8 jest ustawiony}
                       {hetman lub jest to 8 kolumna}
              {to warunek nie spelniony,nie zaglebiamy sie do }
                {kolejnego stopnia rekurencj-"skok" do else}
                          {znalezlismy rozwiazanie}

        begin       {tutaj omijany jeden stopien rekurencji}
         if akt_kol+1 = nr_kol then  {jeseli w nastepnej kolumnie}
          begin            {jest juz ustawiony hetman}
           wyszukaj_poz_het(akt_kol+2,znaleziono_roz);
           if not( znaleziono_roz ) then      {usun hetmana}
            begin
             Brak_het_przek_G_D[akt_kol-akt_wier]:=true;
             Brak_het_przek_D_G[akt_kol+akt_wier]:=true;
             Brak_het_w_wier[akt_wier]:=true;
            end;
          end

         else         {w nastepnej kolumnie nie ma hetmana}
          begin      {wiec ja przeszukujemy -kolejny stopien}
           wyszukaj_poz_het(akt_kol+1,znaleziono_roz);{rekurencji}
           if not( znaleziono_roz ) then      {usun hetmana}
            begin
             Brak_het_przek_G_D[akt_kol-akt_wier]:=true;
             Brak_het_przek_D_G[akt_kol+akt_wier]:=true;
             Brak_het_w_wier[akt_wier]:=true;
            end;
          end;

       end

     else znaleziono_roz:=true; {Nie byl wykonywany kolejny stopien}
    end;             {rekurencji a ustawilismy ostatniego}
                   {hetmana na bezp. pozycji wiec }
                   {ustawianie zakonczone sukcesem}

  until znaleziono_roz or ( akt_wier=8 ); {powrot do poprzedniego stopnia}
 end;                   {rekurencji}

{****************************************************************************}

Procedure wyswietl_wyniki;
var i,j,k:integer;         {zmienne uzywane jako liczniki petli}
  nie_byl_het:boolean;      {okresla,czy w danym polu na szachownicy}
                  {byl hetman}
 begin

  writeln;
  writeln('*Rozwiazanie*');
  writeln;
  for i:=1 to 8 do
   writeln('Nr wiersza: ',Poz_het_w_kol[i],' Nr kolumny: ',i);
  writeln;


  write('Nacisnij Enter aby zobaczyc rozwiazanie w trybie');
  writeln(' pseudo-graficznym:');
  readln;
   for j:=0 to 17 do      {dlugosc szachow. w znakach}
    for i:=1 to 80 do

     if ( i < 20 ) or ( i > 60 ) then
      begin
       if ( i = 19 ) and (( j mod 2 ) = 0) and ( j <> 0 ) then
         write( j div 2 ) {wyswietlanie cyfr z lewj strony szachow.}
       else
         write(' ');  {Spacje z lewej i prawej strony szachownicy}
      end

     else
      begin
       if ( j = 0 ) and ( ( (i-3) mod 5 ) = 0 )   then
         write( ( (i-23) div 5 )+1 );  {wyswietlanie cyfr}
                         {ponad szachownicĄ}
       if ( i = 20 ) and ( j = 1 )          then
        write('É');
       if ( i = 20 ) and ( j = 17 )         then
        write('Č');
       if ( i = 60 ) and ( j = 1 )          then
        write('?');
       if ( i = 60 ) and (j = 17 )          then
        write('Ľ');
       if ( i <> 20 ) and ( i <> 60 ) and
        ( (i mod 5) = 0 ) and ( j = 1 )      then
        write('Ë');
       if ( i <> 20 ) and ( i <> 60 ) and
        ( (i mod 5) = 0 ) and ( j = 17 )      then
        write('Ę');
       if ( i = 20 ) and ( j <> 1 ) and
        ( j <> 17 ) and ( (j mod 2) = 1 )     then
        write('Ě');
       if ( i = 60 ) and ( j <> 1 ) and
        ( j <> 17 ) and ( (j mod 2) = 1 )     then
        write('ą');
       if ( i <> 20 ) and ( i <> 60 ) and
        ( j <> 1 ) and ( j <> 17 ) and
        ( (i mod 5) = 0 ) and ( (j mod 2) = 1 )  then
        write('Î');
       if ( (i mod 5) <> 0 ) and ( (j mod 2) <> 0 ) then
        write('Í');
       if ( (i mod 5) = 0 ) and ( (j mod 2) = 0 ) and
        ( j <> 0 )                 then
        write('ş');
       if ( (i mod 5) <> 0 ) and ( (j mod 2) = 0 ) and
        ( ( (i-3) mod 5 ) <> 0 )          then
        write(' '); {Pola znakowe wewnatrz szachownicy}
              {na ktorych nie moze pojawic sie znaczek hetmana}
       if ( (i mod 5) <> 0 ) and ( (j mod 2) = 0 ) and
        ( ( (i-3) mod 5 ) = 0 )          then
                      {Pola znakowe wewnatrz szachownicy}
                         {na ktorych nie moze pojawic}
                             {sie znaczek hetmana}
        begin
         for k:=1 to 8 do       {Przeszukujemy tablice z}
         if ( (j div 2) = Poz_het_w_kol[k] )and
           ( ( ( (i-23) div 5 ) + 1 ) = k )  then
                       {wynikami,jezeli znajdziemy}
                       {wynik odpowiadajacy aktualnemu}
           begin          {polu na szachownicy wypisujemy}
            write(#1);      {znaczek hetmana}
            nie_byl_het:=false;
           end;
                      {Po przeszukaniu calej tablicy}
         if nie_byl_het            then
           write(' ');      {wynikowej,jezli nie bylo}
           nie_byl_het:=true;  {takiego wyniku wypisujemy ' '}
        end;

      end;

  writeln;
  writeln('Nacicnij Enter aby zakonczyc:');
  readln;

 end;

{****************************************************************************}
{*****************************Program glowny*********************************}

begin
  clrscr;
  wczytaj_dane(nr_wier,nr_kol);
  inicjuj_szachownice(nr_wier,nr_kol);
  if nr_kol=1 then              {Kolumna,ktorej numer zostal}
    wyszukaj_poz_het(2,znaleziono_roz)  {wprowadzony z klawiatury jest}
  else               {omijana przy wywolaniu rekurencyjnym}
    wyszukaj_poz_het(1,znaleziono_roz);  {nie jest przeszukiwana,jezeli}
  wyswietl_wyniki;           {jest to kol. o nr 1 to ominiecie}
end.             {wystepuje tutaj,jezeli nie to przy kolejnych}
                        { wywolaniach rekurencyjnych}

6 komentarzy

% Ukonkretnia liste
c_list(0,[],[]):-!.
c_list(N,[A|As],[A|Bs]) :- N1 is N-1,c_list(N1,As,Bs).

gen_constraints([]):-!.
gen_constraints([A|As]) :- gen2(A,As,1), gen_constraints(As).

gen2(,[],) :- !.
gen2(A,[B|As],N) :-
A #= B+N,
A #= B-N,
N1 is N+1,
gen2(A,As,N1).

%
queens(N,L) :-
c_list(N,L,L1), % Ukonkretnienie listy zmiennych
fd_set_vector_max(N),
fd_domain(L1,1,N), % Ustalenie dziedziny zmiennych
fd_all_different(L1), % Ograniczenie dziedziny
gen_constraints(L1),
fd_labeling(L1,[variable_method(ff),value_method(middle)]). % Znajdowanie jakiegoś rozwiązania

To samo co poprzednie, tylko że:

 • w GNU-Prologu
 • działa kilka rzędów wielkości szybciej (dla 300 hetmanów drukuje wynik szybciej niż zdążę zdjąć palec z klawisza ENTER)

hetmany(N, P) :-
numlist(1, N, L),
permutation(L, P),
+ bicie(P).

bicie(P) :-
append(_, [X | P1], P),
append(P2, [Y | _], P1),
length(P2, D),
abs(X-Y) =:= D+1.

To samo w Swi-prologu dla n hetmanow na szachownicy n X n. Mozna wyszukac wszytkie rozwiazania. Troche krotsze:).

Nie czepiam sie tylko dziele się swoimi spostrzerzeniami, a pozatym to dobry kawłek kodu i nie twierdze wcale ze został on przepisany programu kogos innego.

Jedyne materiały z jakich korzystałem przy pisaniu tego kodu to książka "Algorytmy i struktury danych"-N.Wirth gdzie ten i kilka podobnych algorytmów jest dokładnie opisanych- polecam.

No to jeżeli nawet to przepisał z c++ to i tak dobrze zrobił, więc co się czepiasz?

kiedys wydziałem bardzo podobny kod na www.planet-source-code.com tyle tylko ze w c++.