Całkowanie numeryczne metodą Simpsona

Wstęp

Metoda Simpsona jest bardziej zaawansowaną metodą obliczania całki przez przybliżenie pola pod wykresem, która od metody trapezów różni się stopniem wielomianu, którym przybliżana jest funkcja w poszczególnych przedziałach - o ile w metodzie trapezów wielomian był pierwszego stopnia (f. liniowa) przechodzący przez 2 punkty, to w metodzie Simpsona stosujemy wielomian interpolacyjny drugiego stopnia (parabola) przechodzący przez 3 punkty.

Przybliżenie funkcji wielomianem interpolacyjnym w oparciu o 3 punkty

Z tego względu dla 2N + 1 punktów (czyli 2N przedziałów) funkcja będzie przybliżana przez N wielomianów:

Metoda Simpsona - wykorzystanie dodatkowych punktów pośrodku poszczególnych przedziałów

Całkę przybliżamy stosując następujący wzór:

\int_{a}^{b}f(x)dx\approx \sum_{i=0}^{N-1}\frac{h \cdot{}(f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1})+ f(x_{2i+2}))}{3}

Gdzie:

h = \frac{b-a}{N}\hspace{40mm}x_{i} = a + hi \hspace{40mm}b > a

Ponieważ obliczenie całki wprost z tego wzoru wymagałoby (pomijając obliczanie xi) 3N - 1 dodawań, 2N mnożeń oraz N dzieleń, możemy dokonać przekształcenia, pozwalającego zredukować liczbę operacji arytmetycznych do 2N dodawań, 3 mnożeń i 1 dzielenia:

\int_{a}^{b}f(x)dx\approx h \cdot{} (\frac{f(x_{0})+f(x_{2N}) + 4\cdot\sum_{i=0}^{N-1}f(x_{2i+1}) + 2\cdot\sum_{i=0}^{N-2}f(x_{2i+2})}{3} )

Implementacja w Pythonie

Dla przejrzystości pominiemy walidację argumentów i obsługę błędów.

Postać oryginalna

def simpson_integration_simple(my_func, a, b, n):
 # Szerokość pojedynczego przedziału
 delta_x = (b-a)/n
 # x_i liczymy każdorazowo od nowa by uniknąć kumulowania 
 # się błędów numerycznych - kosztem dużej ilości mnożeń
 total = 0 
 # pamiętamy że n = 2N
 for i in range(0, n, 2):
  x = a + delta_x * 2 * i
  total += delta_x * (my_func(x) + 4 * my_func(x + delta_x) + my_func(x + 2 * delta_x) / 3
 return total

# Wywołujemy naszą funkcję całkującą, przekazując wzór całkowanej funkcji jako lambdę
integral = simpson_integration_simple(lambda x: x**2, 0.0, 1.0, 100)

Postać przekształcona

def simpson_integration_modified(my_func, a, b, n):
 # Szerokość pojedynczego przedziału
 delta_x = (b-a)/n
 total = my_func(a) + my_func(b)
 subtotal_sum_1 = 0
 subtotal_sum_2 = 0
 # pierwsza suma, pamiętamy że n = 2N
 for i in range(0, n, 2):
  x = a + i * delta_x
  subtotal_sum_1 += my_func(x)
 # druga suma, pamiętamy że n = 2N
 for i in range(1, n-1, 2):
  x = a + i * delta_x
  subtotal_sum_2 += my_func(x)
 return delta_x * (total + 4 * subtotal_sum_1 + 2 * subtotal_sum_2) / 3

# Wywołujemy naszą funkcję całkującą, przekazując wzór całkowanej funkcji jako lambdę
integral = simpson_integration_modified(lambda x: x**2, 0.0, 1.0, 100)

Przykłady

Przykład 1: funkcja kwadratowa

TODO: przedstawić przykład krok po kroku z wynikami

Przykład 2: funkcja cosinus

TODO: przedstawić przykład krok po kroku z wynikami

0 komentarzy