Znaki specjalne

Coldpeer

Czym są i w jakim celu istnieją znaki specjalne? Zaraz się tego dowiesz.

Załóżmy, że chciałbyś wstawić na swoją stronę znak Copyright - ?. Niestety, nie masz go zapewne na swojej klawiaturze. Na szczęście twórcy języka HTML przewidzieli taką sytuację i - aby ułatwić webmasterom życie - wprowadzili do języka tzw. znaki specjalne (oczywiście jest też wiele innych takich sytuacji, w których owe znaki specjalne się bardzo przydają). Polegają one na wstawieniu do kodu strony odpowiedniej encji, która odpowiada za dany znak specjalny. Ma on postać &encja;. Dla wspomnianego znaku '?' jest to: ©, czyli encja którą należy wstawić do kodu strony, a zostanie ona zinterpretowana poprawnie przez przeglądarkę i zamieniona na odpowiedni znak.

Można też korzystać z kodu ASCII danego znaku, encja ma wtedy taką postać: &#XXX; (gdzie XXX to kod ASCII danego znaku). Dla znaku Copyright jest to numer 168, więc encja będzie wyglądać następująco: ©.

Poniżej zamieszczam tabelę z najważniejszymi znakami specjalnymi (X)HTML. Po szerszą tabelę znaków odsyłam do dokumentacji języka HTML, do tabeli tychże znaków.

Numer Nazwa (encja) Opis Reprezentacja w przeglądarce
" " Quot (cudzysłów prosty) "
& & Ampersand (znak and) &
< < Less than (znak mniejszości) <
> > Greater than (znak większości) >
    Non-breaking space (twarda spacja)
¡ ¡ Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik) ?
¢ ¢ Cent sign (cent) ?
£ £ Pound sterling sign (funt szterling) ?
¤ ¤ General currency sign (ogólny symbol waluty) ¤
¥ ¥ Yen sign (jen) ?
¦ ¦ Broken vertical bar (przerwana linia pionowa) ?
§ § Section sign (znak sekcji lub paragrafu) §
¨ ¨ Umlaut /dieresis (umlaut lub diereza) ¨
© © Copyright (znak praw autorskich) ?
ª ª Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński) ?
« « Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny) ?
¬ ¬ Not sign (znak negacji) ?
­ ­ Soft hyphen (łącznik opcjonalny) ­
® ® Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy) ?
¯ ¯ Macron accent kreska górna) ?
° ° Degree sign (znak stopnia) °
± ± Plus or minus (plus-minus) ?
² ² Superscript two (2 w indeksie górnym) ?
³ ³ Superscript three (3 w indeksie górnym) ?
´ ´ Acute accent (akcent silny) ´
µ µ Micro sign (grecka litera mi) ?
Paragraph sign (znak akapitu) ?
· · Middle dot (punkt środkowy) ?
¸ ¸ Cedilla (cedilla) ¸
¹ ¹ Superscript one (1 w indeksie górnym) ?
º º Masculine ordinal (liczebnik porządkowy m?ski) ?
» » Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny) ?
¼ ¼ Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta) ?
½ ½ Fraction - one half (ułamek jedna druga) ?
¾ ¾ Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte) ?
¿ ¿ Inverted question mark (odwrócony znak zapytania) ?
À À Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym) ?
Á Á Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym) Á
  Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem) Â
à à Capital A, tilde (duże A z tyldą) ?
Ä Ä Capital A, umlaut (duże A z dierezą) Ä
Å Å Capital A, ring (duże A z kółkiem) ?
Æ Æ Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE) ?
Ç Ç Capital C, cedilla (duże C cedilla) Ç
È È Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym) ?
É É Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym)
Ê Ê Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem) É
Ë Ë Capital E, umlaut - dieresis (duże E z umlautem) ?
Ì Ì Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym) Ë
Í Í Capital I, acute accent (duże I z akcentem mocnym) ?
Î Î Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem) Í
Ï Ï Capital I, umlaut - dieresis (duże I z umlautem) Î
Ð Ð Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie eth) ?
Ñ Ñ Capital N, tilde (duże N z tyldą) ?
Ò Ò Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym) ?
Ó Ó Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym) Ó
Ô Ô Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem) Ô
Õ Õ Capital O, tilde (duże O z tyldą) ?
Ö Ö Capital O, umlaut - dieresis (duże O z umlautem) Ö
× × Multiply sign (znak iloczynu) ×
Ø Ø Capital O, slash (duże O z przekreśleniem) ?
Ù Ù Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym) ?
Ú Ú Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym) Ú
Û Û Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem) ?
Ü Ü Capital U, umlaut - dieresis (duże U z umlautem) Ü
Ý Ý Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym) Ý
Þ Þ Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie thorn) ?
ß ß Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura scharfes s) ß
à à Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym) ?
á á Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym) á
â â Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem) â
ã ã Small a, tilde (małe a z tyldą) ?
ä ä Small a, umlaut - dieresis (małe a z umlautem) ä
å å Small a, ring (małe a z kółkiem) ?
æ æ Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae) ?
ç ç Small c, cedilla (małe c z cedillą) ç
è è Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym) ?
é é Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym) é
ê ê Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem) ?
ë ë Small e, umlaut - dieresis (małe e z umlautem) ë
ì ì Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym) ?
í í Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym) í
î î Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem) î
ï ï Small i, umlaut - dieresis (małe i z umlautem) ?
ð ð Small eth, Icelandic (małe islandzkie eth) ?
ñ ñ Small n, tilde (małe n z tyldą) ?
ò ò Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym) ?
ó ó Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym) ó
ô ô Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem) ô
õ õ Small o, tilde (małe o z tyldą) ?
ö ö Small o, umlaut - dieresis (małe o z umlautem) ö
÷ ÷ Division sign (znak ilorazu) ÷
ø ø Small o, slash (małe o z przekreśleniem) ?
ù ù Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym) ?
ú ú Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym) ú
û û Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem) ?
ü ü Small u, umlaut - dieresis (małe u z umlautem) ü
ý ý Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym) ý
þ þ Small thorn, Icelandic (małe islandzkie thorn) ?
ÿ ÿ Small y, umlaut - dieresis (małe y z umlautem) ?
Œ Œ Latin Capital OE - ligature (duża łacińska ligatura OE) ?
œ œ Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe) ?
Š Š Capital S with caron Š
š š Small s with caron š
Ÿ Ÿ Capital Y with dieresis (duże Y z umlautem) ?
ˆ ˆ Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek) ?
˜ ˜ Small tilde (tylda) ?
En dash (półpauza) ?
Em dash (pauza - myślnik) ?
Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski) ?
Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski) ?
Single low-9 quotation mark (przecinek) ?
Left double quotation mark ?
Right double quotation mark (prawy cudzysłów) ?
Double low-9 quotation mark ?
Dagger (znak krzyżyka) ?
Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka) ?
Bullet (kropka) ?
Horizontal ellipsis (wielokropek) ?
Per mille (thousand) sign (promil) ?
Minutes; Feet (Minuty; Stopy) ;
Seconds; Inches (Sekundy; Cale) ?
Single left-pointing angle quotation mark ?
Single right-pointing angle quotation mark ?
Overline (Nadkreślenie) ?
Fraction slash (Ukośnik ułamkowy) ?
Euro sign (znak Euro) ?
trademark (znak handlowy) ?

Tabela pochodzi ze strony: http://webmaster.helion.pl

1 komentarz

­ teges szmeges