Id

Ktos

Atrybut Id, który może być nadany praktycznie każdemu znacznikowi języka XHTML, jednoznacznie identyfikuje dany element w drzewie dokumentu, co może zostać wykorzystane albo w stylach CSS do nadania temu określonemu elementowi jakiegoś stylowania, albo w języku JavaScript (EcmaScript) (poprzez metodę getElementById() obiektu document) do różnych operacji na tym elemencie.

Poza tym atrybut Id jest szeroko wykorzystywany w formularzach HTML do identyfikowania pól - czy to po stronie serwera, czy po stronie klienta podczas nadawania im opisów za pośrednictwem znacznika Label.

Wartość

Atrybut Id może mieć wartość typu ciągu znaków, ale podczas określania jego wartości musimy stosować reguły tyczące się ważnych nazw XML - z tego wynika po prostu, że: * nie może zaczynać się cyfrą, łącznikiem lub kropką * nie może zawierać spacji w nazwie Poza tym: * Atrybut Id musi być jednoznaczny (nie może być kilka elementow o tym samym identyfikatorze w jednym dokumencie) * Znacznik może mieć tylko jeden atrybut Id

Zobacz też:

* [[(X)HTML/Atrybuty/Name]]

0 komentarzy