Okna

GetWindow

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 625 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
HWND GetWindow(   
  HWND hWnd,
  UINT uCmd
);


// Delphi
function GetWindow(hWnd: HWND; uCmd: Cardinal): HWND; stdcall;


Funkcja GetWindow zwraca uchwyt do okna będącego w pewnej relacji do niego samego. Relacje wynikają z zależności nadrzędne-podrzędne lub zależności między poszczególnymi oknami podrzędnymi. Rodzaj zależności określa parametr uCmd. W przypadku błędu lub gdy nie ma okien będących ze sobą w podanej relacji funkcja zwraca 0.

Parametry
hWnd
Uchwyt okna wyjściowego (szukamy okna będącego w relacji do niego).

uCmd
Jedna z poniższych flag określających zależność między oknami.

Flaga:
GW_CHILD
 Aktywne okno podrzędne.

GW_ENABLEDPOPUP
 Windows2000/XP: Aktywne okno informacyjne będące bezpośrednio poniżej danego okna wg. kolejności nakładania (okno podrzędne).

GW_HWNDFIRST
 Najwyżej stojące okno wg. kolejności nakładania (Z-order) posiadające to samo okno nadrzędne.

GW_HWNDLAST
 Najniżej stojące okno wg. kolejności nakładania (Z-order) posiadające to samo okno nadrzędne.

GW_HWNDNEXT
 Okno będące bezpośrednio poniżej danego okna wg. kolejności nakładania (Z-order).

GW_HWNDPREV
 Okno będące bezpośrednio powyżej danego okna wg. kolejności nakładania (Z-order).

GW_OWNER
 Okno będące właścicielem danego okna.

Zwracana wartość
Jeśli nie wystąpi żaden błąd zwracana wartość jest uchwytem do szukanego okna.

Jeśli nie istnieje okno o podanych parametrach względem danego okna zwracana wartość wynosi 0 (NULL).

Uwagi
Jeśli dane okno jest najbardziej na wierzchu (topmost) wtedy powyższe flagi stosują się tylko do innych okien najbardziej na wierzchu (topmost).

Jeśli dane okno jest oknem podrzędnym innego okna wtedy powyższe flagi stosują się tylko do innych okien podrzędnych danego okna.

Zobacz też: