Okna

ArrangeIconicWindows

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 602 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
UINT ArrangeIconicWindows(      
    HWND hWnd
);


// Delphi
function ArrangeIconicWindows(hWnd: HWND): Cardinal; stdcall;


Funkcja ArrangeIconicWindows porządkuje wszystkie zminimalizowane(iconic) okna podrzędne(child) danego okna.

Parametry
hWnd
Uchwyt do okna nadrzędnego.

Zwracana wartość
Jeśli operacja sie powiedzie funkcja zwraca wysokość jednego rzędu okien.

W przypadku błędu zwracana wartość jest równa zeru. Aby otrzymać dodatkowe informacje o błędzie wywołaj funkcje GetLastError.

Uwagi
Aplikacja, która posiada zminimalizowane okna podrzędne może użyć tej funkcji do rozmieszczenia okien, w oknie nadrzędnym. Funkcja ta pozwala także, na rozmieszczenie okien na pulpicie. Aby pobrać uchwyt pulpitu skorzystaj z funkcji GetDesktopWindow.

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIICONARRANGE do interfejsu wielo-dokumentowego(MDI) okna, aby rozmieścić jego zminimalizowane okna podrzędne.

Zobacz też: