Java » Java ME

Piszemy węża na komórkę

 • 2007-12-24 11:39
 • 6 komentarzy
 • 1643 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Pracę tą napisałem kilka miesiecy temu na informatyke w szkole. Podstawowym wymogiem było duzo komenatrzy :P. Pomyślałem że komuś mogłoby się to przydać... Gra nie działa zbyt dobrze (zwalnia przy dłuższym wężu, nie ma zapamiętywania rekordów...)- mozna by było ją usprawnić np. zastępując Vector własną listą z wykorzystaniem iteratora ( java ME nie posiada iteratora dla list!), ale chyba nie o to chodzi...

P.S.  Artykuł przekopiowałem z worda- nie chce mi się go porządnie rozmieszczać :)

Gra "Wąż"- jest prosta- sterując wężem musimy zjeść jak najwięcej
jedzenia. Kiedy wąż dotknie samego siebie lub wyjdzie poza plansze- przegrywamy.

Zaczynając pisanie tej gry ( a także później podczas samego pisania) poczyniłem kilka podstawowych założeń.

 1. Gra bedzie przystosowana do telefonów Siemens.
 2. Obecne musi być menu, gdzie użytkownik będzie miał możliwość ustawienia szybkości.
 3. Sterowanie wężem powinno odbywać się w dwóch systemach - pierwszy (prosty) za pomocą kursorów lub klawiszy 2,4,6,8 i drugi (złożony) za pomocą klawiszy narożnikowych (1,3,7,9). Ten drugi system opiera się na tym że wąż w danej chwili ma możliwość wyboru tylko dwóch kierunków. Każdy z narożnikowych klawiszy odpowiedzialny jest za 2 kierunki (np. 1 za górę i lewo) Przykładowo kiedy wąż idzie w górę może skręcić w prawo ( 3,9 ) lub w lewo (1,7). Najlepiej zobaczyć jak to działa w praktyce.
 4. Gra powinna być czarno-biała, żeby działała na telefonach bez kolorowego wyświetlacza.
 5. Wąż porusza się o 3 piksele na raz i składa się z kwadracików 3x3 piksele- powód tego jest prosty- przy mniejszej ilości pikseli przesunięcia gra działa za wolno.
 6. Jedzenie będzie mogło pojawiać się pod wężem - powód - nie trzeba sprawdzać ułożenie węża = większa płynność gry.
 7. Na głównym ekranie gry będą wyświetlane punkty.

No i zaczynamy!
Na początku oczywiście trzeba zaimportować potrzebne pakiety.
/* Te dwa pakiety importujemy praktycznie zawsze, kiedy piszemy Midlet pierwszy
służy do budowy interfejsu, a drugi (najważniejszy) zawiera jedną klasę o
nazwie MIDlet, która definiuje interakcje między aplikacją i środowiskiem
uruchomieniowym.
*/
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.midlet.*;
/*
W tym pakiecie znajdują się m.in. klasy Vector i Random, które zostały użyte w
dalszej części programu.
*/
import java.util.*;
 
/*
Oto nasza główna klasa, dziedziczy ona oczywiście z klasy MIDlet, implementujemy
także klasę nasłuchującą zdarzenia.
*/
  public class Waz extends MIDlet implements CommandListener {
    Wezyk glowna; // Obiekt wężyka - to jest nasz wąż
    int speed; // Szybkość gry
    /* Obiekt Command odpowiedzialny jest za to, że przy ustawianiu
    szybkości węża możemy cofnąć się do głównego menu. */
    private Command backCommand = new Command("Wróć", Command.BACK, 1);
    /* Obiekt odpowiedzialny za to co jest aktualnie widziane przez
    użytkownika na ekranie. */
    private Display display;
    /* Menu będące listą elementów; List.IMPLICIT ustawia listę jako
    taką z której wybranym elementem jest element zaznaczony. */
    private List list = new List("Menu", List.IMPLICIT);
    /* Obiekt Form, będący odpowiedzialny za opcje w których ustawiamy
    szybkość węża */
    Form opcje = new Form("opcje");
    /* Jest to puste pole tekstowe gdzie można wpisać jedną cyfrę 0-9
    będącą szybkością węża */
    TextField pole = new TextField("Szybkość","",1,TextField.NUMERIC);
 
    public Waz() { // Konstruktor klasy Waz
      display = Display.getDisplay(this); // potrzebne żeby cokolwiek wyświetlało
      // dodawanie elementów do menu; null oznacza że element jest bez obrazka
      list.append("Start", null); 
      list.append("Szybkość", null);
      list.append("Wyjście", null);
      // ustawienie nasłuchiwania zdarzeń dla menu
      list.setCommandListener(this); 
      // dodanie pola tekstowego do opcji gdzie ustawiamy szybkość węża
      opcje.append(pole);
      // ustawienie nasłuchiwania zdarzeń dla opcji
      opcje.setCommandListener(this); 
      // dodanie od opcji możliwości cofnięcia się do głównego menu
      opcje.addCommand(backCommand); 
  }
 
    /* Metody startApp(), pauseApp(), destroyApp(boolean unconditional)
    muszą być obecne w midlecie choćby miałyby być puste- składają się one na
    tzw. cykl życia midletu. Oczywiście z pustą metodą startApp
    ( startuje ona całą aplikacje) trudno jest cokolwiek zdziałać, ale pause i
    destroy mogą być jak najbardziej puste. */
    public void startApp() {
      display.setCurrent(list); // przy starcie midletu widoczne jest menu
    }
    public void pauseApp() {}
    public void destroyApp(boolean unconditional) {}
 
    /* Metoda odpowiedzialna za nasłuchiwanie zdarzeń. */
    public void commandAction(Command c, Displayable s) { 
      if (c == List.SELECT_COMMAND) { // jeżeli został wybrany któryś z elementów menu
        /* Jeżeli jest to Start to tworzony jest nowy obiekt wezyka
        (dzięki temu nie trzeba wyłączać całej aplikacji żeby
        zagrać jeszcze raz) oraz jest on wyświetlany. */
        if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Start") { 
          glowna=new Wezyk();
          display.setCurrent(glowna);
        }
        /* Jeżeli jest to Szybkość to wyświetlana jest Form
        opcje (opcje gdzie ustawia się szybkość). */
        if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Szybkość"){ 
        display.setCurrent(opcje);
        }
        /* Jeżeli jest to wyjście to program się zamyka. */
        if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Wyjście"){
          notifyDestroyed();
        }
      }
    }
 
  /*I tym właśnie sposobem zakończyliśmy prace nad menu i opcjami.
    Teraz czas na przystąpienie do najważniejszej części programu
    czyli samego węża.*/
 
  /* Nasza klasa Wezyk dziedziczy z Canvas co umożliwia m.in. rysowanie;
    implementujemy także interfejs odpowiedzialny za tworzenie i używanie
    wątków(Runnable) oraz nasłuchiwanie zdarzeń (CommandListener). */
  class Wezyk extends Canvas implements Runnable,CommandListener {
    /* Obiekt Command odpowiedzialny za możliwość powrotu do menu głównego. */
    private Command anuluj = new Command("Menu główne", Command.BACK, 1);
    /* Zmienna int określająca liczbę punktów; oczywiście na początku jest 0. */
    int punkty = 0;
    /* Łańcuch tekstowy który przyjmuje wartość 'Przegrałeś' j
    eśli użytkownik przegrał. */
    String state = ""; 
    boolean gra = true; // określa czy użytkownik jeszcze gra
    /* Określa czy użytkownik ruszył się już wężem (na początku gry wąż stoi). */
    boolean start = false; 
    int foody; // współrzędna y jedzenia
    int foodx; // współrzędna x jedzenia
    int kierunek; // kierunek ruchu weza
    int py=0; // przesunięcie węża pionowe
    int px=0; // przesunięcie węża poziome
    /* Zmienna określająca pozycje ostatniego elementu w wektorze,
    czyli mówi ona nam jak długi jest wąż. */
    int licznik=7;
    /* Współrzędna x i y konkretnego elementu węża. te dwie zmienne są
    potrzebne do różnych obliczeń i działań i przyjmują różne
    wartości w dalszym kodzie. */
    int ostx;
    int osty;
    /* Jeżeli jest true to znaczy że użytkownik nie ruszył się jeszcze wężem. */
    boolean ustawilem=true;
    /* W tym wektorze znajdują się współrzędne x elementów weza; wektor jest
    to jakby tablica z tym że może ona się dowolnie rozszerzać i ma
    kilka bardzo przydatnych metod ułatwiających znacząco prace. */
    Vector x = new Vector (10,10);
    Vector y = new Vector (10,10); // Tu znajdują się współrzędne y
    Random r= new Random(); // Obiekt klasy losującej liczby
    Thread runner; // Obiekt wątku
    int posx = getWidth(); // int określajacy szerokość planszy
    int posy = getHeight(); // i wysokość
    /* Zmienna określająca ile czasu trzeba odjąć w przerwach miedzy ruchami
    węża od stałej ilości czasu; zależy ona od
    szybkości jaką ustawił użytkownik. */
    int czas;
 
    public Wezyk() { // konstruktor wezyka
      setCommandListener(this); // ustawianie nasłuchiwania zdarzeń
      addCommand(anuluj); // ustawienie możliwości powrotu do menu głównego gry
      /* Uruchamianie wątku; ten sposób gwarantuje, że nic się nie
      sknoci, ani wątek nie uruchomi się drugi raz */
      if (runner == null) { 
        runner = new Thread(this);
        runner.start();
      }
    }
 
    public void keyPressed(int code) { // metoda pobierająca jaki przycisk został wciśnięty
      int game = getGameAction(code); // zmienna która mówi jak przycisk został wciśnięty
 
      /* GAME A, B, C, D to przyciski 1,3,7,9 na telefonie;
      to jest sterowanie narożnikami
      Góra- kierunek ==1
      Prawo- kierunek ==2
      Dół ? kierunek ==3
      Lewo ? kierunek ==4*/
      switch (game) {
        case Canvas.GAME_A :
          /* Jeżeli wciśnięty przycisk 1 (Game A) to jeżeli
          wąż porusza się obecnie:
          - w prawo lub lewo to na wskutek wciśnięcia przycisku skręci do góry
          - do dołu lub do góry to skręci w lewo
          Następne trzy są analogiczne. */
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(1);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(4);
 
          break;
 
        case Canvas.GAME_B :
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(1);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(2);
 
          break;
 
        case Canvas.GAME_C :
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(3);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(4);
 
          break;
 
        case Canvas.GAME_D :
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(3);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(2);
 
          break;
 
      /* UP, RIGHT, LEFT, DOWN to kursory na telefonie a także przyciski
      2,4,6,8; to już jest proste sterowanie. */
 
        case Canvas.UP :
          /* Wąż nie może zacząć poruszać się w przeciwną stronę niż
          porusza się w danej chwili; w tym przypadku jeżeli wąż
          porusza się w dół to nie może zacząć się poruszać do góry. */
          if(kierunek!=3){ 
            kierowanie(1);
          }
          break;
 
        case Canvas.DOWN :
          if(kierunek!=1){
            kierowanie(3);
          }
          break;
 
        case Canvas.RIGHT  :
          if(kierunek!=4){
            kierowanie(2);
          }
          break;
 
        case Canvas.LEFT :
          if(kierunek!=2){
            kierowanie(4);
          }
          break;
        /* Jeżeli wciśnięty zostaje jakiś inny przycisk np.
        5 to nic się nie dzieje. */
        default: 
        break;
 
      }
    }
 
  /* Teraz przystępujemy do metody paint, w której będziemy rysować węża. */
 
    public void paint(Graphics g){
      /* Ustawienie początkowego położenia weża; odbywa się to tylko raz
      podczas całego życia węża. */
      if(ustawilem){
        poczatek(); // Metoda ustawiająca początkowe położenie węża
        if(speed==0) speed=1; // Jeżeli użytkownik wpisał 0 to ustawiana jest wartość 1
        /* Im większy speed tym więcej czasu później będzie odjęte od
        pauzy miedzy ruchami w skutek tego wąż
        będzie poruszał się szybciej. */
        czas=10*speed; 
        ustawilem=!ustawilem; // Dzięki temu ustawienie odbędzie się tylko raz
        food(); // Metoda umieszczająca jedzonko na planszy
  }
      /* Ten fragment jest jednym z najważniejszych w całym programie;
      w powyższych linijkach odbywa się pobranie współrzędnych ostatniego
      elementu z wektorów, następnie dodanie do nich wartości
      reprezentujących kierunek w jakim porusza się wąz, i usunięcie
      ostatniego elementu z wektorów: */
      if(gra){
        int aaa = ((Integer)x.elementAt(licznik)).intValue();
        int bbb = ((Integer)y.elementAt(licznik)).intValue();
        x.addElement(new Integer(aaa+px));
        x.removeElementAt(0);
        y.addElement(new Integer(bbb+py));
        y.removeElementAt(0);
 
        g.setColor(255,255,255); // Ustawiamy biały kolor
        /* Rysujemy biały prostokąt o wymiarach planszy który zmazuje
        co było wcześniej narysowane- tak się robi animacje ;
        nie zmazujemy jednak pierwszych 13 rzędów pikseli gdzie
        znajduje się pole wyświetlające punkty. */
        g.fillRect(0, 13, getWidth(),getHeight());
        g.setColor(0,0,0); // Ustawiamy czarny kolor
        // Pętla w której następuje rysowanie poszczególnych elementów węża:
        for ( int i=0; i<licznik; i++ ){
          /* (Integer)x.elementAt(i)- ten fragment pobiera z wektora
          obiekt reprezentujący współrzędne x i następuje rzutowanie
          na obiekt Integer ;  następnie za pomocą metody
          intValue obiekt Integer zamieniany jest
          na normalna zmienna liczbową; */
          ostx=((Integer)x.elementAt(i)).intValue(); 
          osty=((Integer)y.elementAt(i)).intValue();
          g.fillRect(ostx,osty,3,3); //
        }
        /* Po wykonaniu pętli zmienne ostx i osty zawierają wpsółrzedne
        pierwszego fragmentu węzą (głowy). */
        g.drawArc(foodx,foody,2,2,0,359); // rysowanie jedzenia, które jest pustym okręgiem
        /* Jeżeli głowa węża znajdzie się w odległości do dwóch pikseli
        to następuje pochłoniecie jedzonka. */
        if((ostx<=foodx+2 && ostx>=foodx-2) && (osty<=foody+2 && osty>=foody-2)) {
          /* Metoda zamieniająca jedzenie na kolejny fragment węża;
          dzięki temu wąż się przedłuża. */
          zjadlem();
          /* Dodawanie punktów; im większa ustawiona prędkość węża
          tym więcej punktów otrzymujemy. */
          punkty=punkty +speed; 
          food(); // metoda ustawiająca jedzonko na planszy
        }
        /* Metoda sprawdzająca czy waz nie wyszedł za plansze oraz czy
        nie dotknął swojego ogona. */
        stan();
        /* Rysowanie łańcucha tekstowego state; state przyjmuje wartość
        'Przegrałeś' jeżeli użytkownik przegrał- wtedy dopiero jest
        widoczne to na ekranie. */
        g.drawString(state, posx/2, posy/2, Graphics.HCENTER | Graphics.TOP); 
        g.setColor(255,255,255); // biały kolor
        /* Rysujemy prostokąt zmazujący co to było wcześniej
        narysowane w polu punktów. */
        g.fillRect(0,0, getWidth(), 13); 
        g.setColor(0,0,0); // czarny kolor
        /* Rysujemy linie oddzielającą pole punktów od planszy z wężem. */
        g.drawLine(0,13,posx,13);
        /* Rysujemy łańcuch tekstowy podający liczbę punktów.*/
        g.drawString(punkty+"", posx-10,2, Graphics.HCENTER | Graphics.TOP); 
      }
    }
 
    public void run() { // metoda wątku
      while(true){ // nieskończona pętla
        /* Przerwa w milisekundach, miedzy kolejnymi przerysowaniami;
        jest mniejsza jeżeli użytkownik ustawił wyższą prędkość. */
        sleep(160-czas); 
        repaint(); // przerysowanie
      }
    }
 
    /* Metoda ustawiająca początkowe elementy węża (początkową długość). */
    public void poczatek () { // 
      for ( int i=0; i<8; i++ ){
        x.addElement(new Integer(40));
        y.addElement(new Integer(40));
      }
    }
 
    /* Metoda wywoływana po naciśnięciu przycisków kierowania. */
    public void kierowanie (int kier) { 
      start=true; // użytkownik wystartował, wąz się rusza
 
      if(kier==1) { // kierunek do góry = zmniejsza się przesuniecie y węża
        py=-3;
        px=0;
        kierunek=1;
      }
 
      else if(kier==2) { // kierunek w prawo = zwiększa się przesuniecie x weza
        py=0;
        px=3;
        kierunek=2;
      }
 
      else if(kier==3){ // kierunek do dołu = zwiększa się przesuniecie y weza
        py=3;
        px=0;
        kierunek=3;
      }
 
      else if(kier==4){ // kierunek w lewo = zmniejsza się przesuniecie x weza
        py=0;
        px=-3;
        kierunek=4;
      }
    }
 
  /* Metoda sprawdzająca czy waz nie wyszedł za plansze oraz czy nie dotknął
    swojego ogona. */
    public void stan() {
      /* Działa tylko jeżeli użytkownik wystartował już weza; gdyby tak
      nie było to gracz od razu by przegrał, ponieważ na początku wąż
      się nie rusza i ?dotyka? samego siebie. */
      if(start) {
        int aaa = ((Integer)x.elementAt(licznik)).intValue(); // wspólrzędna x głowy węza
        int bbb = ((Integer)y.elementAt(licznik)).intValue(); // współrzędna y głowy weza
        // Sprawdzanie czy wąż nie wyszedł poza plansze:
        if( (kierunek==1 && bbb<13) || (kierunek==3 && bbb>posy)
          || (kierunek==2 && aaa>posx) || (kierunek==4 && aaa<0) ) { 
          state="Przegrales";
          gra=!gra;
        }
 
        /* Sprawdzanie czy wąż nie dotknął samego siebie- porównywane
        są po kolei wszystkie współrzędne elementów węża ze
        współrzędnymi głowy węża. */
        for( int i=0; i<licznik; i++ ) { 
          if( bbb==((Integer)y.elementAt(i)).intValue() &&
            aaa==((Integer)x.elementAt(i)).intValue()) {
            state="Przegrales";
            gra=!gra;
          }
        }
      }
    }
 
  /* Metoda wywoływana kiedy wąż zje jedzenie- następuje wtedy dodanie
    następnego elementu weza na jego końcu. */
    public void zjadlem() {
      // współrzędne x przedostatniego elementu węża
      int przedx = ((Integer)x.elementAt(1)).intValue();
      // współrzędne y przedostatniego elementu weza
      int przedy = ((Integer)y.elementAt(1)).intValue();
      // współrzędne x ostatniego elementu weza
      int ostx = ((Integer)x.elementAt(0)).intValue();
      // współrzędne y ostatniego elementu weza
      int osty = ((Integer)y.elementAt(0)).intValue(); 
 
      /* Sprawdzanie różnicy we współrzędnych ostatniego
      i przedostatniego elementu weza. */
      int yy= (przedy-osty); 
      int xx= (przedx-ostx);
 
      // Dodanie współrzędnej do wektora na jego końcu.
      x.insertElementAt(new Integer(ostx-xx),0); 
      y.insertElementAt(new Integer(osty-yy),0);
      licznik++; // zwiększenie zmiennej liczącej ilość elementów węża
    }
 
  /* Metoda która ustawia na planszy nowe jedzenie. */
    public void food(){
      /* Losowanie liczby z przedziału wysokość planszy-20 (należy odjąć
      20 ze względu na obszar gdzie pokazywane są punkty). */
      foody=(r.nextInt()%(posy-20)); 
      foodx=(r.nextInt()%(posx-4));
      // jeżeli zostaje wylosowana liczba ujemna to zostaje zamieniona na dodatnią
      if(foody<0) foody=foody*(-1); 
      if(foodx<0) foodx=foodx*(-1);
      /* Nie pozwala na rysowanie jedzenie na obszarze gdzie są wyświetlane punkty i na granicy planszy. */
      foody=foody+16; 
      foodx=foodx+2;
    }
 
  /* Metoda zatrzymująca program na liczbę time milisekund. */
    void sleep(int time) { 
      try {
        Thread.sleep(time);
      } catch (InterruptedException e) { }
    }
  /* Metoda nasłuchująca zdarzenia. */
    public void commandAction(Command c, Displayable s) { 
      if (c == anuluj) { // wyjście z gry do menu
        display.setCurrent(list);
      }
    }
  }
}
Paweł P.
Poprawa kodu i drobnych błędów: Sznurek

6 komentarzy

sznurek 2007-12-24 11:41

Te błędy z wielkością liter wynikły z tego, że poprawiałem cały kod autora tekstu (formatowanie i nazwy zgodnie z zaleceniami Suna - klasy z wielkiej litery itp.). A co do opcji z szybkością to nie wiem - nawet nie testowałem tego kodu :)

Marek K 2007-12-23 22:33

W liniach 18 i 67 powinno być Wezyk a nie wezyk?
Poza tym w opcjach nie działa "Szybkość" (przynajmniej na OTA).
Pozdrawiam.

mszulc 2005-01-29 10:52

IMHO za dużo zaciemniających kod komentarzy


Maciej Szulc
Solution Manager
Mobile Systems
www.mobile-systems.net

emsiweds 2004-08-28 23:11

wro- mam nadzieje że nie powie tak mój informatyk po wakacjach :P

Marooned- dzieki :)

wro 2004-08-27 21:17

fajny temat, tylko trochę nie da się tego czytać :-)

Marooned 2004-08-27 00:13

Ale kodu nie trzeba 'boldować' - wrzuć caly kod w znaczniki &lt;cpp>