Inżynieria oprogramowania

Szablon umowy autorskiej

  • 2006-10-24 14:06
  • 1 komentarz
  • 1733 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

Przedmowa


W artykule Sporządzanie umowy autorskiej przedstawiony został opis sporządzania takowej umowy. Niniejszy tekst, w nawiązaniu do wspomnianego powyżej, zawiera przykładowy szablon takiej umowy. Został przygotowany na podstawie umów sporządzonych w rzeczywistości, choć zawiera pewne elementy opcjonalne i takie, o których zawarcie w umowie warto zadbać; dobrane tak, aby były pomocne dla wielu forumowiczów. Zakładamy, że "zamawiającym" jest pewna firma, a "wykonawcą" jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, jak to często ma miejsce.

Szablon


<quote>

Umowa o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych


zawarta dnia DATA w MIEJSCOWOŚĆ, pomiędzy

1. NAZWA FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ WYKONANIE z siedzibą ADRES SIEDZIBY FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ WYKONANIE, o numerze NIP NIP FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ WYKONANIE

reprezentowaną przez STANOWISKO, IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA ZE STRONY FIRMY

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym"

a

2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYKONUJĄCEJ zamieszkałym ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY WYKONUJĄCEJ, dowód osobisty <numer dowodu="DOWODU" osobistego="OSOBISTEGO" osoby="OSOBY" wykonujĄcej</var="WYKONUJĄCEJ&lt;/var">, o numerze NIP NIP OSOBY WYKONUJĄCEJ

zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"

o następującej treści§1. Przedmiot umowy


OPIS TEGO, CO MA ZOSTAĆ WYKONANE


§2. Termin wykonania


Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dzieła w terminie do dnia DATA UKOŃCZENIA DZIEŁA, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 8 niniejszej umowy.


§3. Przekazanie materiałów


1. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania Dzieła.

2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym materiały, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie ILOŚĆ DNI dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu Dzieła.

3. Od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia materiałów przed dostępem osób trzecich, w szczególności przed wykorzystaniem i powielaniem materiałów, a także ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za ich utratę, zniszczenie, bądź kradzież.


§4. Prawa Autorskie do Dzieła


1. Wykonawca oświadcza, że wraz z przekazaniem Zamawiającemu Dzieła, przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do wykonanego Dzieła, obejmujące następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie;
b) zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną,
c) wprowadzenie do obrotu;
d) wprowadzenie do pamięci komputera;
e) publiczna prezentacja;
f) najem;
g) dzierżawa;
h) nadanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej;
i) nadanie za pośrednictwem satelity;
j) publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu Dziełem;
k) dokonywanie zmian Dzieła;
l) kompilacja Dzieła z innymi utworami (dziełami) i wykorzystywanie w powyższym zakresie;
m) powszechne udostępnianie w sieci internetowej.

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania Dziełem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz korzystania z Dzieła, w zakresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.

3. Wykonawca oświadcza, że eksploatacja Dzieła przez Zamawiającego nie naruszy praw osób trzecich.


§5. Prawa i obowiązki Stron


1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością, konieczną dla zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i językowego, jakiego wymaga dzieło tego rodzaju.

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, sposobu jej wykonania, a także wszelkich danych dotyczących Zamawiającego i prowadzonej przez niego działalności, pozyskanych podczas i w związku z realizacją niniejszej Umowy.

3. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania Dzieła innej osobie bez zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczania Wykonawcy wszelkich informacji i podejmowania decyzji niezbędnych do prawidłowego postępu prac objętych niniejszą Umową.

5. W czasie wykonywania Dzieła, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany sposobu wykonywania Dzieła.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Dzieła, bądź żądania dokonania w nim stosownych poprawek. Zamawiający może wykonać niniejsze prawo najpóźniej w terminie ILOŚĆ DNI dni od otrzymania Dzieła.

7. W przypadku żądania dokonania poprawek Dzieła, Dzieło zostanie poddane recenzji merytorycznej. Recenzja sporządzona zostanie przez powołany niezwłocznie zespół, składający się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zespół ustali zakres koniecznych zmian i uzupełnień Dzieła oraz sposób i termin ich wprowadzenia.

8. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu Dzieła po dokonaniu poprawek oraz w terminie wskazanym w recenzji, zgodnie z ustępem powyższym, strony przyjmują, że termin oddania Dzieła, określony w §2, zostaje zachowany.


§6. Nienależyte wykonanie umowy


1. W razie zwłoki w wykonaniu i dostarczeniu Dzieła, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości ILOŚĆ PROCENTÓW% wynagrodzenia, opisanego w §7 ust. 1., za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu Dzieła powyżej ILOŚĆ DNI dni lub nie dokonania poprawek uzasadnionych recenzją, o której mowa w §5 ust. 7, we wskazanym w niej terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

3. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy zaległej kwoty, powiększonej o odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.


§7. Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
KWOTA PLN brutto (słownie: KWOTA SŁOWNIE PLN brutto).

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu wykonanego Dzieła, a nadto wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła oraz wykonywania ich w każdym z wymienionych w §4 ust. 1 pól eksploatacji.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1. przelane zostanie na konto:
NUMER KONTA WYKONAWCY


§8. Postanowienia dodatkowe


1. Z tytułu przekazania nośnika z wykonanym Dziełem, Wykonawcy należy się wynagrodzenie, które jest zawarte w ramach wynagrodzenia za wykonanie dzieła, o którym mowa w §7 niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że ma autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, będącego przedmiotem umowy, oraz, że są one wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.


§9. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający
....................
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO


WYKONAWCA
....................
PODPIS WYKONAWCY
</quote>

1 komentarz

Coldpeer 2006-10-24 14:58

Fajne, pewnie się przyda :)