Łańcuchy » Konwersje

CurrToStrF

CurrToStrF
Moduł: SysUtils

function CurrToStrF(Value: Currency; Format: TFloatFormat; Digits: Integer): string; overload;
function CurrToStrF(Value: Currency; Format: TFloatFormat; Digits: Integer; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;

Funkcja konwertuje wartość typu Currency na postać łańcucha String. Przy procesie konwersji uwzględniana jest wartość parametru Format oraz Digits, który określa ilość miejsc po przecinku jaka będzie zaprezentowana.

Przykład:

program FooBar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Value : Currency;
begin
  Value := 1234.123;
 
  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1)); // wyświetli 1,234.1 zł
  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 4)); // wyświetli 1,234.1230
 
  Readln;
end.


Parametr typu TFloatFormat może przybrać następujące wartości:

  • ffGeneral - 1234.123;
  • ffExponent - 1.2341230000000000E+3;
  • ffFixed - 1234.1;
  • ffNumber - 1,234.1

Zobacz też: