Programowanie w języku Delphi

ReplaceTime

ReplaceTime
Moduł: SysUtils

procedure ReplaceTime(var DateTime: TDateTime; const NewTime: TDateTime);

Procedura zamienia wartość czasu w parametrze DateTime. W parametrze NewTime musi znaleźć się nowa wartość czasu. Ewentualny zapis daty nie zostanie zmieniony.

Prosty przykład użycia:

program FooBar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 Foo : TDateTime;
begin
 { zapisz aktualną datę i czas }
 Foo := Now;;
 Writeln(DateTimeToStr(Foo));
 
 { odczekaj 1 sek. }
 Sleep(1000);
 { zamień zapisaną wartość czasu }
 ReplaceTime(Foo, Now);
 
 Writeln(DateTimeToStr(Foo));
 Readln;
end.


Zobacz też: