Programowanie w języku Delphi

PCurrency

PCurrency - wskaźnikowy typ języka Delphi

PCurrency wskazuje na wartość typu Currency:

type PCurrency = ^Currency;


Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu Currency:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 C : PCurrency;
begin
 // przydzielenie pamięci
 GetMem(C, SizeOf(Currency) * 2);
 c^ := 2.45; // przypisanie danych
 Inc(C); // zmiana położenia bloku
 C^ := 4.56; // przypisanie wartości
 
 Dec(C);
 
 Writeln(C^); // wyświetli: 2.45
 Inc(C);
 Writeln(C^); // wyświetli: 4.56
 
 Readln;
 FreeMem(C); // zwolnienie pamięci
end.Zobacz też: