Moduły » Types

TPoint

TPoint - typ rekordowy zadeklarowany w module Types

TPoint to rekord, którego struktura przedstawia się następująco:

type TPoint = packed record
 X: Longint;
 Y: Longint;
end;


Przeważnie używany do przechowywania współrzędnych. Poniższy przykład pobiera aktualne położenie myszy i wyświetla je na ekranie. Program będzie działał w pętli dopóki użytkownik nie wpisz litery 'Q' oznaczające zakończenie pętli (tym samym - aplikacji).

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Types, Windows;
 
var
 P : TPoint;
 K : Char;
 
begin
 Writeln('Program pobiera współrzędne myszy. Wpisz "Q" i naciśnij Enter, aby zakończyć');
 
 repeat
   GetCursorPos(P);
   Writeln('Wspolrzedna X: ', P.X, ', Y: ', P.Y);
   Readln(K);
 until (K = 'q') or (K = 'Q');
end.


Typ TPoint zadeklarowany jest w module Types

Zobacz też: