Moduły » System

Move

Move
Moduł: System

procedure Move(const Source; var Dest; Count: Integer);

Procedura służy do kopiowania danych ze źródła (parametr Source) do bufora oznaczonego jako przeznaczenie (parametr Dest). Ilość kopiowanych danych określa parametr Count.

Spójrz na poniższy kod:

var
  S1, S2 : String;
begin
  S1 := 'Hello World';
  S2 := '-----------';
  Move(S1[7], S2[4], 5);
  Writeln(S2);
end.


W wyniku uruchomienia takiego programu, na ekranie konsoli zobaczysz:


---World---


Program realizuje kopiowanie 5 znaków z łańcucha S1, począwszy od znaku 7. Tak skopiowana fraza zostanie wklejona do łańcuchu S2 na pozycji 4.

Procedura Move może być także używana do przenoszenia elementów tablicy:

var
  A1, A2 : array[0..10] of Byte;
begin
{ ... }
  Move(A1, A2, 5);
end.

Powyższy przykład realizuje kopiowanie pierwszych 5 elementów tablicy A1 do tablicy A2.

Zobacz też: