Moduły » System

FilePos

FilePos
Moduł: System

function FilePos(var F): Longint;

Funkcja pobiera aktualne położenie pliku. Parametr F musi wskazywać na uprzednio otwarty plik amorficzny lub typowany.

Przykład przesunięcia pozycji w pliku na jego środek, a następnie - odczytanie aktualnego położenia:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 F : File;
 Size : Integer;
begin
 AssignFile(F, 'C:\Foo.exe');
 try
  Reset(F);
 
  Size := FileSize(F);
 
  Writeln('Rozmiar pliku: ', Size);
  Writeln('Przesuwam na środek...');
 
  Seek(F, Size div 2);
 
  Writeln('Aktualna pozycja: ', FilePos(F));
 
 finally
  CloseFile(F);
 end;
 Readln;
end.


Zobacz też: